Eseti állásfoglalások

A rembrandt.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

Alternatív
Vitarendezõ Fórum

INFOMEDIÁTOR
Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó
Testülete

 

A
Tanácsadó Testület 23/2016. (IX. 16.) sz. Állásfoglalása

 


rembrandt.hu
 domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett
panasz

 

(1007/2016.
sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A
Tanácsadó Testület elõtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó
Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti
rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok
egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta
a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 


rembrandt.hu
 domain név a Cetinje S.R.O. számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A rembrandt.hu
domain nevet a Cetinje S.R.O. (Igénylõ) igényelte. A kérelmet a
Nyilvántartó elutasította a következõ indoklással: „Többszörös védjegy,
névhasználat igazolása szükséges.”

 

Az Igénylõ álláspontja
szerint „a „Rembrandt” köznapi jelentését tekintve az 1669-ben elhunyt
Rembrandt Harmenszoon van Rijn festõmûvészre utal, akinek mûvei nemcsak
közismertek, de az egyetemes kultúra részét is képezik.

 

A fentiek okán a
„Rembrandt” elnevezésre kizárólagos jogot védjegyként senki sem formálhat –
erre utal az a tény is, hogy számos közösségi védjegyben (és egyéb szellemi
alkotásban) szerepel a megnevezés. A védjegy létének ténye emellett azért sem
lehet elutasítási ok, mert arra csak a jogosult hivatkozhat, ezt a Tanácsadó
Testület (TT) egyértelmûvé tette a joker.hu domain ügyében született, 01/2016.
(I. 07.) sz. Állásfoglalásában: „A Tanácsadó Testület megállapította, hogy
védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat, míg jelen esetben ez a
feltétel nem áll meg, így védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást
mellõzte.”

 

Az Igénylõ a
névhasználattal kapcsolatban még elõadta, hogy a Ptk. alapján névhasználathoz
fûzõdõ jog az élõ, természetes személyeket illeti meg.

 

A fentiek
alapján kérte a Tanácsadó Testületet, állásfoglalásában állapítsa meg, hogy az
igény teljesítése a Domainregisztrációs
Szabályzatot
 (DRSZ) nem
sérti. A Tanácsadó Testület (TT) már a 8/2000. (VIII. 9.) Elvi
Állásfoglalásában kifejtette, hogy a domain igénylési és regisztrációs eljárás
olyan polgári jogi jogviszony, amely nem teremt szerzõdéskötési
kötelezettséget. Bár a Domainregisztrációs
Szabályzat (DRSZ) szövege változott, az elvi állásfoglalásban foglaltak ma is
irányadóak.
 

 

A hatályos DRSZ
2.2.1 pontja szerint, a domain-igénylõ a delegálni kért domain nevét a
jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor
a lehetõ legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az
általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más
személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fûzõdõ jogát, személyiséghez
fûzõdõ jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogát, stb.) ne
sértse. A domain-igénylõtõl elvárható, hogy a domain név megválasztása elõtt
ellenõrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

 

A DRSZ 2.3.1.
pontja alapján kizárólag a domain-igénylõ, illetve domain-használó felelõs

      a)  a
domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek

következményeiért,

     
b) a domain név választás és használat jogszerûségéért,

     
c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott
kárért.

 

A DRSZ 2.2.2.
szerint nem választható és használható olyan domain név, amely
jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

     
a) jogellenes vagy

     
b) megbotránkozást, félelmet keltõ vagy

     
c) megtévesztõ.

 

A Nyilvántartó a
domain delegálását azért tagadta meg, mert a „Rembrandt” szó többszörös
védjegy, és emiatt szükségesnek látta a (márka)név használat igazolását. A TT
feladata tehát a Nyilvántartó által feltételezett jogellenesség fennállásának
vizsgálata volt.

 

A TT
megvizsgálta, hogy az igénylés a közösségi védjegyrõl szóló 207/2009/EK
rendelet 9. cikkének (1) bekezdés a) és b) pontjába ütközik-e, amelyek
rögzítik, hogy a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos
jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben
felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan
megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a
megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a
megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplõ áruk, illetve
szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetõség
magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati
képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

 

A vizsgálat
során a TT lekérte az Igénylõ cégkivonatát, amelyben tevékenységét az Igénylõ  Árubeszerzés
lakossági és nagykereskedelmi célokra, Lakossági és irodai helyiségek kezelése,
karbantartása, Ingóságok bérlete, Bérbeadáshoz kapcsolódó nem alapvetõ
szolgáltatások tevékenységi körökben jelölte meg.  Ugyanakkor nyilatkozatában
nem jelölte meg, hogy az igényelt domaint milyen célból és milyen tevékenység
keretben kívánja használni.

 

A TT a szóba
jöhetõ védjegyek vizsgálata során megállapította, hogy valóban nagyszámú
„Rembrandt” védjegy található a nyilvántartásokban, amelyek számos áruosztályt
érintenek, ugyanakkor a hiányos adatokból nem lehetett az áruosztályon belüli
üközésre következtetni.

 

A TT a döntése
során értékelte azt a tényt is, hogy a „Rembrandt” szó védjegyként való
ismertsége nem jelentõs, erre tekintettel megkülönböztetõ képessége csekély,
ezért valószínûtlen, hogy a hivatkozott 207/2009/EK rendelet 9. cikkének (1)
bekezdés b) pontjában szereplõ összetéveszthetõség fennállna, illetve, hogy a
fogyasztók a domain nevet képzettársítás útján egy adott védjegyhez kapcsolnák.

 

Hangsúlyozni
kívánja azonban a TT, hogy jelen döntése az adott ügy rendelkezésre álló
adatain nyugszik, ahol a védjegy jogok megsértése az ügy jelen szakaszában nem
volt megállapítható. A TT célja továbbra is a védjegy jogosultak jogos
érdekeinek védelme, amelynek során a Nyilvántartó jelzését fokozottan kíséri
figyelemmel, és ezért jelen döntése nem szolgálhat alapul más esetekben a
védjegy és a domain igénylés esetleges összeütközése esetén.

 

A TT felhívja
továbbá az Igénylõ figyelmét, hogy a domain használata során köteles
tiszteletben tartani a védjegy jogosultak jogait, ezek esetleges fellépése
esetén köteles jogkövetõ magatartást tanúsítani, illetve, hogy a védjegyjogok
megsértése esetén a domain visszavonásra kerül.

 

A fentiekre
tekintettel a rembrandt.hu domain név a Cetinje S.R.O. részére regisztrálható.

 

Jelen
Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt
egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó
Testület weboldalán (
www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében
közzétételre kerül.

 

Budapest,
2016. szeptember 16.

 

A
Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics
János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.