Eseti állásfoglalások

A piroska.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó
Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 14/2008. (XI. 12.) sz. Állásfoglalása

A piroska.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(777/2008. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elõtt 777/2008. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. november 12-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévõ tagok egységes ‘igen’ szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejezõ jelen eseti Állásfoglalást.

 

A piroska.hu domain számára delegálandó.

 

Indokolás:

 

A 777/2008 “piroska.hu” domain nevet egyéni vállalkozó (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. július 25-én. Az igény ellen a Hotel Piroska Kft. („Panaszos”) nyújtott be kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

A kifogásban elõadottak szerint a domain Panaszolt számára történõ delegálása méltánytalan és indokolatlan döntés lenne, ugyanis az igényelt domaint korábban a Panaszos használta és tette ismertté. A Panaszos szerint az õ szolgáltatását igénybe venni kívánó internetezõk ezentúl nem az õ, hanem a Panaszolt szolgáltatásait találnák, amelyek némelyike megfelelhet igényeiknek, elvárásaiknak. A Panaszos úgy vélte, a domain név igénylésével a Panaszolt célja a turisztikai szolgáltatások piacának lefedése és így üzleti elõnyhöz jutás Magyarországon, amelyet a Panaszos által bejáratott domain név megszerzésével kíván biztosítani. A Panaszos felhívta a figyelmet a saját („Hotel Piroska”) illetve a Panaszolt („Piroschka”) cégnevének különbözõségére, amellyel a domain iránti igény megalapozatlanságát kívánta alátámasztani.

A Panaszolt hivatkozott a két vállalkozás között zajlott peres eljárásban született ítéletekre (Fõvárosi Bíróság 1. P.21.570/2007/8. sz., Fõvárosi Ítélõtábla 8. Pf.20.335/2008/4 sz.), amelyek a piroska.hu domain Panaszos általi használatának védjegybitorló jellegét állapították meg, és eltiltották a Panaszost a további használattól, valamint a Legfelsõbb Bíróság Cgf. II. 31 838/1991/3. sz. ítéletére, amelyben a Legfelsõbb Bíróság a „Piroska” illetve a „Piroschka” cégnévelemek eltérései ellenében azok hasonlóságát, összetéveszthetõségét emelte ki. A Panaszolt cáfolta a kifogásban elõadott azon érvet, miszerint a domain név használatával tisztességtelen üzleti elõnyhöz jutna, továbbá hangsúlyozta, hogy a tévedésbõl õt megkeresõ és valójában a Panaszos szolgáltatásait igénybe venni kívánó ügyfeleket eddig is rendszerint átirányította a Panaszosnak. Kifejtette továbbá, hogy növekvõ számú magyar ügyfelei miatt igényli a domaint, hiszen annak használatával egyszerûbbé válna az azokkal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, van-e akadálya a Panaszolt által benyújtott domain név-igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltõ, vagy

c) megtévesztõ.”

A megjelölés a Tanácsadó Testület álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet.

A Tanácsadó Testület állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetõségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni. A Testület az eset összes körülményének mérlegelésével megállapította, hogy a által benyújtott igénylés kapcsán – tekintettel arra, hogy az igénylõ egyébként jogosultja az 1990. február 23-i elsõbbségû, 125.598 lajstromszámú „PIROSCHKA” szóvédjegynek –, a megtévesztõ jelleg nem valószínûsíthetõ.

A Tanácsadó Testület a jogellenesség vizsgálata körében megállapította, hogy az igényelt domain név használatától az azt korábban használó Panaszos eltiltásra került, mivel azzal sértette Panaszolt korábbi védjegyjogosultságát. Ebbõl következõen a Tanácsadó Testület szerint a delegálás nem sértené a Panaszos jogait, hiszen a Panaszos nem tudta bizonyítani a tárgyi megjelölés használatához fûzõdõ kizárólagos jogosultságát.

A Tanácsadó Testület egyébiránt nem vizsgálja a domain név iránti igény indokoltságát és az annak használatával érvényesíteni kívánt kereskedelmi érdekeket.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely alapján a tárgyi domain delegálása és annak az igénylõ általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne.

Fentiekre tekintettel a piroska.hu domain számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. november 12.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.