Tanácsadó Testület: Független szakértőkből áll, amely az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működik, és amely a még nem delegált, feltételesen használatba adott domain delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerűségét. 


Részlet a Domainregisztrációs szabályzatból:

9. Jogviták intézése a delegálást megelőzően (a Tanácsadó Testület eljárása)

9.1 Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott domain az adott igénylő részére történő delegálása a Szabályzatba ütközik, az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti. A Panaszos a kifogását, annak okát megjelölve bármely általa választott Regisztrátornál előterjesztheti olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését a kifogásolt igény kihirdetésének kezdő napjától számított 8 napon belül a nyilvántartásban rögzíteni tudja, és a panaszt a kezdő naptól számított 14 napon belül benyújtsa. A határidő elmulasztása esetén az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását nem lehet kérni. A Panaszos kifogását a kifogásolt igény Regisztrátora átvenni köteles, míg más Regisztrátor az átvételről szabadon dönthet. Más Regisztrátor nem tehető felelőssé semmilyen kárért, ami a Panaszost a kifogás átvételének megtagadása esetén érhette.

9.2 Az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárásának megindítására nyitva álló határidő elmulasztása nem értelmezhető akként, hogy a domain név választásával kapcsolatos jogairól az érintett bármilyen módon lemondott volna, és a választott domain névnek a domain-igénylő részére történő delegálásához hozzájárult volna.

9.3 Ha egy nyilvántartásba vett igény teljesítése nem történik meg, mert a Nyilvántartó álláspontja szerint az a Szabályzat előírásainak nem felel meg, akkor a domain-igénylőt erről Regisztrátora az ok megjelölésével haladéktalanul értesíti. A domain-igénylő ez esetben az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti Regisztrátoránál olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését az elutasítástól számított 14 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik.

9.4 A Tanácsadó Testület az igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban elvi vagy eseti állásfoglalást hoz. A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát a Tanácsadó Testület állásfoglalásainak, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, és az azokban foglaltak alapján teljesíti vagy tagadja meg a delegálásra vonatkozó igényeket.

9.5 Az elvi állásfoglalás a Regisztrátorokra és a Nyilvántartókra kötelező általános iránymutatást tartalmaz az igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban. A Tanácsadó Testület elvi állásfoglalását a Nyilvántartó kérheti.

9.6 Az eseti állásfoglalás konkrét domain-igénylő konkrét igényének teljesíthetőségére vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását a delegálást megelőzően kérheti a Nyilvántartó vagy bármely Regisztrátor saját elhatározásból, illetve a domain-igénylő vagy az igényléssel szemben kifogást előterjesztő Panaszos megbízása alapján. Az eljárás megindítására vonatkozó megbízás elfogadását a Regisztrátor függővé teheti attól, hogy a megbízó az eljárási díjat befizesse, illetve letétbe helyezze.

9.7 A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában állást foglalhat abban a kérdésben, hogy az adott domain az adott Igénylő számára delegálható, vagy nem delegálható, továbbá hogy az adott domain a Panaszos számára delegálható. Ez utóbbi esetben a domain feltételes használatból történő visszavonása napjától számított 30 napig az adott domainre csak a Panaszos nyújthat be újabb igényt, amennyiben ilyen irányú szándékát a panasz benyújtásánál jelezte.

9.8 A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásának eljárási díját a domain-igénylő Regisztrátora köteles megfizetni a Nyilvántartónak, ha a Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy a konkrét domain-igénylő konkrét igénye nem teljesíthető. Ellenkező esetben a díjat

a) a 9.1 szerint indított eljárás esetén a Panaszos Regisztrátora köteles megfizetni, vagy

b) a 9.3 szerint indított eljárás esetén a Nyilvántartót terheli.

A Regisztrátor jogosult az eljárással kapcsolatos költségeit megbízója felé továbbhárítani.

......................................................................................................................

A Tanácsadó Testület eljárásáért minden egyes domain után, amellyel szemben panasszal éltek, a vesztes fél regisztrátorának díjat kell fizetnie a Nyilvántartó felé. A domain egyszeri regisztrációs díja az eljárás eredményétől függetlenül fizetendő. 

......................................................................................................................

Részlet az Alternatív Vitarendező Fórum  keretén belül működő Tanácsadó Testület Szervezeti és Eljárási Szabályzatából:

6.1. A Tanácsadó Testület eljárásának megindítása

6.1.1. A Tanácsadó Testület eljárását a Panaszos a Domainregisztrációs Szabályzat 9.1. pontjában foglaltak szerint az általa foglalt Regisztrátornál terjesztheti elő olyan határidővel, hogy a feltételes használatba adott, kifogásolt domain kihirdetésének kezdő napjától számított 8 napon belül a nyilvántartásban rögzíteni tudja, illetve 14 napon belül a panaszt annak indokaival és az azt alátámasztó iratokkal együtt benyújtsa. Amennyiben a panasz tényének rögzítése 8 napon belül megtörténik ugyan, de a panasz 14 napon belüli előterjesztése nem, úgy az eljárás nem indul meg.

6.1.2. A határidőben és szabályosan benyújtott panaszról a Panaszolt domain igénylőt Regisztrátora értesíti azzal, hogy 8 napon belül nyilatkozhat az igény visszavonásáról, illetve a panasszal szemben választ terjeszthet elő, és csatolhatja az álláspontját alátámasztó iratokat. Amennyiben a domain igény visszavonásáról szóló nyilatkozat a Panaszolt Regisztrátora részéről határidőben nem érkezik, úgy vélelmezni kell, hogy a domain név delegálása iránti igényét fenntartja, és az eljárást meg kell indítani. 

6.1.3. Ha a domain igénylő a Nyilvántartó elutasító döntésével szemben igényli a Tanácsadó testület eljárását, akkor azt  Regisztrátorán keresztül az elutasítástól számított 14 napon belül indokainak és az azt alátámasztó iratoknak benyújtásával kell előterjesztenie. A Nyilvántartó ez esetben 8 napon belül válasziratával együtt megküldi az ügyet az Infomediátor Titkárságának a Tanácsadó testület eljárásának megindítása céljából.

......................................................................................................................

A testület tagjai:


Ezúton is köszönjük Dr. Ficsor Mihály és Dr. Jóri András munkáját, akik a testületnek korábban tagjai voltak, de pályájukon olyan pozícióba kerültek, hogy a részvételről összeférhetetlenség miatt le kellett mondaniuk.


Dokumentumok:
- A 2011. május 31-ig nyilvántartásba vett igényekre vonatkozó Szervezeti és Eljárási Szabályzat
- A Tanácsadó Testület Szervezeti és Eljárási Szabályzata 2011. június 1-től