Tanácsadó testület - Eseti állásfoglalások

Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 18/2012. (VII. 18.) sz. Állásfoglalása

 

A mamutshare.hu és a mammutshare.hu  regisztrációjával kapcsolatosan

bejelentett panaszok

 

(908/2012 és 909/2012 sz. ügyek)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mamutshare.hu és a mammutshare.hu domain nevek delegálhatók a Neo-Interactive Kft részére.

 

 

Indokolás

 

A Neo-Interactive Kft. („Igénylő”) igényelte a mamutshare.hu és a mammutshare.hu domain neveket, amelyek ellen a Butterfly 21 Kft. („Panaszos”) nyújtott be közös kifogást a jogi képviselője útján.

 

A kifogásában a Panaszos előadta, hogy többek között jogosultja a 139725 és 152789 lajstromszámú „MAMMUT” szóvédjegyeknek. Az áruosztály tekintetében nem fejtett ki részletes érveket, hanem a védjegy „közismertségére és jó hírnevére” hivatkozott. A jó hírnév igazolása tekintetében a Panaszos előadta, hogy a „MAMMUT ÜZLETHÁZAK” 1997 óta működik Budapest „egyik legnagyobb forgalmú pontján”. Kifejtette, hogy az igényelt domain nevek „főeleme” azonos a védjegyével, illetőleg a mamutshare esetében csak egyetlen „m” betűben különbözik attól.

 

Jogi érvelésében előadta, hogy az Igénylőnek, álláspontja szerint kötelezettsége lett volna rákeresni „az igényelt domain nevek jellegzetes előtagjára, az LG kifejezésre” [feltehetően elírás a kifogásban]. Bár kifejezett hivatkozást a panasz nem tartalmaz, a Panaszos vélhetően a védjegy ismertségének alátámasztására csatolta a „Superbrands Magyarország” 2004. évi áttekintését, Magyarország vezető márkáiról, amelyben a Mammut üzletház összefoglalója is szerepel.

 

Az Igénylő, szintén jogi képviselő útján nyújtotta be észrevételeit. Előadta, hogy a „mammutmail” egy internetes kifejezés, erre a kifejezésre és a hazai online kommunikációs piac kulcsszereplőjeként a feltöltött file-ok nagyságára kíván utalni a domain névben. Állításai alátámasztására hivatkozott arra is, hogy mammutmail.hu illetőleg mamut-mail.hu címeken jelenleg is üzemel a szolgáltatása. Kifejezetten hivatkozott arra, hogy a 42-es áruosztályban kíván tevékenykedni.

 

A TT előzetesen megjegyzi, hogy a Panaszos által csatolt ügyvédi meghatalmazások nem az ügyvédi törvényben foglaltaknak megfelelőek. Ennek ellenére a panaszt befogadta, felhívja azonban a jogi képviselő figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy rendszeresen képvisel a TT eljárásaiban különböző ügyfeleket, a panaszok elutasításának terhe mellett a jövőben a meghatalmazások formai szabályszerűségére ügyeljen.

 

A TT az ügy érdemében úgy határozott, hogy a Panaszos nem igazolta, hogy a védjegye belföldön jó hírnevet élvezne, e vonatkozásban sem az a tény, hogy „Budapest forgalmas helyén” van a „Mammut Üzletház”, sem a „Superbrands Magyarország 2004”-es (szponzorált) jelentése nem fogadható el bizonyítéknak. Különösen jelentősnek ítélte ebből a szempontból a TT azt a körülményt, hogy az üzletház ismertsége Budapestre korlátozódik, az internet azonban nyilvánvalóan nem szűkíthető Budapest területére.

 

A TT figyelembe vette azt is, hogy a „mammut” leíró védjegy, és valóban több jelentésű szó.

 

A TT köztudomásúként fogadta el az Igénylő érvelését a „mammut file”-ok tekintetében, és e tekintetben elfogadta az Igénylő álláspontját. Figyelembe véve továbbá, hogy az igénylőnek jelenleg is működik „mammut file” megosztására vonatkozó szolgáltatása, nem volt olyan körülmény feltárható, amely arra utalna, hogy az Igénylő a név választása során ki kívánná használni a „Mammut Üzletház” népszerűségét. Az Igénylő nyilvánvalóvá tette, hogy a „mammut” / „mamut” kifejezést a „nagy méretű” jelentés értelemben kívánja használni, a panaszos üzletházára utalás nélkül.

 

A TT továbbá figyelembe vette azt is, hogy a „mammutshare” illetőleg a „mamutshare” kifejezések nem azonosak a panaszos szóvédjegyével, hanem a „mammut” közszó kiegészítését tartalmazzák a „share” utótaggal, amely teljes mértékben utal az Igénylő által előadott szolgáltatásra, és semmilyen tekintetben nem hozható összefüggésbe a Panaszos tevékenységével. A „mammutshare/mamutshare” kifejezések az üzletház viszonylatában értelmezhetetlenek.

 

A fentiek alapján a TT a kifogásokat nem találta megalapozottnak, és álláspontja szerint mind a mammutshare.hu, mind a mamutshare.hu domain név delegálható az Igénylő számára.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 07. 18.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika