Tanácsadó testület - Eseti állásfoglalások

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  01/2005. (II. 09.) sz. Állásfoglalása

A t-aruhaz.hu, t-lapo.hu, valamint t-gla.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(666/2005, 664/2004, 665/2004 sz. ügyek)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a 666/2005, 664/2004, valamint 665/2004 számon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. február 9-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A t-aruhaz.hu domain név ... számára, a t-lapo.hu valamint a t-gla.hu domain nevek ... számára delegálandók.

 

Indokolás:

... 2004. november 19-én igényelte a t-aruhaz.hu domain nevet. A t-lapo.hu valamint a t-gla.hu domain nevek delegálását ... kérte 2004. november 8-án. Az igényléseket a Deutsche Telekom A.G. kifogása alapján a regisztrátor küldte a TT elé.

A Deutsche Telekom A.G., mint a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. (a továbbiakban T-Mobile Magyarország) tulajdonosa kifogásait mindhárom esetben az alábbiakra alapozta. Nyilatkozataiban előadta, hogy a domain névként igényelt kifejezések megtévesztően hasonlítanak a T-Mobile Magyarország (korábbi cégnevén Westel) által a Deutsche Telekom A. G., mint védjegy jogosult felhatalmazása alapján használt „T-*” védjegyekre. Álláspontja szerint ugyanis a magyar fogyasztók a „T-” tagot tartalmazó megjelöléseket azonnal és egyértelműen a T-Mobile Magyarország által kínált szolgáltatásokkal társítják. Kijelentését arra alapozta, hogy a Deutsche Telekom A.G. számos „T-” elemet magába foglaló védjeggyel rendelkezik, a társaság szolgáltatásainak azonosítása során az említett „T-” előtag hordozza a megkülönböztető képességet.

A domain nevek kérelmezők részére való delegálása véleménye szerint a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2, a Vt. 12. §, valamint a Tpvt. 6. § megtévesztést tiltó rendelkezéseibe ütközik, ezért azok elutasítását kérte. E körben hivatkozott a hamburgi bíróság részben azonos tárgyú kedvező ítéletére.

Állításainak igazolására a cég magyarországi védjegyeinek listáját csatolta. Ezen jegyzékből a t-aruhaz.hu domain vonatkozásában konkrétan a 696.377 lajstromszámú nemzetközi

„T-Mart” szóvédjegyet valamint a 702.129 lajstromszám alatt bejegyzett „T-Mart” ábrás védjegyet jelölte meg.

1/ ... kérelmező nyilatkozatában arra hivatkozott, hogy a t-aruhaz szóvédjegy nem szerepel a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett védjegylajstromban, valamint, hogy a szóvédjegyek védelme kizárólag a bennük szereplő szavakra és nem fordításukra terjed ki. Hasonlóan, az ábrás védjegyeknél az oltalom véleménye szerint az ábra alapján biztosított. Álláspontja szerint a „T-” előtag nem rendelkezik olyan megkülönböztető képességgel, amellyel kizárólag egyetlen személyhez lenne köthető. Kérelmező a domain név delegálása iránti kérelmét változatlanul fenntartotta. Állításainak igazolására néhány, a  Deutsche Telekom A.G.-től eltérő jogosult oltalom alatt álló „T-” előtagot tartalmazó védjegyét hozta fel, továbbá hivatkozott a TT korábbi állásfoglalásaira.

2/ ... kérelmező nyilatkozatában előadta, hogy tevékenységi köre eltér Deutsche Telekom A.G. tevékenységi körétől valamint a TT korábbi döntéseire is való utalással megjegyezte hogy álláspontja szerint a „T-” formátumú domainek nem sajátíthatók ki.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy sem a T-Mobile Magyarország, sem a Deutsche Telekom A.G. nem rendelkezik a vitatott domain nevek vonatkozásában Magyarországon védjegyoltalommal. A TT rendelkezésére bocsátott 313 db védjegyrekord között számos érvénytelen is van, továbbá a panaszos a t-gla és a t-lapo vonatkozásában nem jelölt meg konkrétan ellentartott védjegyet.

A t-aruhaz.hu domain névvel szemben felhozott „T-Mart” védjegy a fogyasztók számára nem téveszthető össze a t-aruhaz megjelöléssel. Részben, mert a magyar fogyasztók csak csekély számban beszélnek németül, részben pedig mert a Mart szó a németül beszélők között is ismeretlen, figyelemmel arra, hogy ez a német Markt, azaz piac kifejezés nyelvjárási változata. Az áruház és a piac szavak mindazonáltal eltérő fogalmakat takarnak. 

A TT korábbi, 10/2004. (VIII. 27.) és 16/2004. (IX. 27.) sz. összevont állásfoglalásaiban már részletesen kifejtette, hogy a magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetővé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni. Reagálva a panaszos vonatkozó felvetésére, a TT is hangsúlyozza, hogy a védjegyoltalom a magyar jog szerint nem kizárólag a védett megjelöléssel azonos felhasználásra (másolásra) terjed ki. A hasonló megjelölések közül azonban a védjegy csak olyanokkal szemben nyújt védelmet, amelyek esetében a hasonlóság mértéke vagy a szoros asszociációs kapcsolat miatt az átlagos fogyasztó tévedésbe esne. Ezek alapján a TT a jelen ügyekben sem látja igazoltnak a védjegybitorlást.

A Tanácsadó Testület véleménye szerint nagy valószínűséggel nem állapítható meg, hogy a t-aruhaz kifejezés közismertté vált volna, illetve kereskedelmi névként akár a T-Mobile Magyarországhoz, akár más személyhez köthető lenne. Éppen ezért a megtévesztés lehetősége sem valószínű. A t-gla valamint a t-lapo megjelölések pedig szójátékok, amelyek alapja egy-egy köznapi megnevezés (kiejtve: tégla, télapó). A TT véleménye szerint jelenleg az említett szójátékok és természetesen azok kiejtett köznapi alakjai sem köthetők a kereskedelmi forgalomban egyetlen konkrét személyhez sem.

A TT véleménye szerint jelen esetekben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései nem alkalmazhatóak, mivel nem nyert bizonyítást, hogy igénylők panaszos versenytársai a magyar piacon.

A külföldi bíróságok vagy más hatóságok döntései jelen eljárásban irrelevánsak, az eltérő jogi és ismertségi háttérre való tekintettel nem vehetők figyelembe.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület sem jogszabályba, sem pedig a Domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem talált az igénylések elutasítására. Nincs akadálya annak, hogy a korábbi kérelmezők részére kerüljenek a domain nevek delegálásra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2005. február 9.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika