Delegálási szabályok - Franchise szerződés csomag

FRANCHISE SZERZŐDÉS

 

I. A SZERZŐDÉS FELEI

 

Franchise adó, a továbbiakban ÁTADÓ, illetve NYILVÁNTARTÓ: ISZT Nonprofit Kft.,

 

Franchise vevő: alulírott vállalkozás, amely a jelen szerződésben meghatározott franchise jogokat átveszi, a továbbiakban ÁTVEVŐ, illetve REGISZTRÁTOR

 

II. A SZERZŐDÉSBEN HASZNÁLT FOGALMAK

 

ÁTADÓ aki a jelen szerződésben meghatározott franchise használatához fűződő jogokkal rendelkezik,

ÁTVEVŐ: jogi személy vagy egyéni vállalkozás, amely a jelen szerződés alapján eljárva DOMAIN NÉV regisztrálást végez

 

További fogalmak a mindenkori Domainregisztációs Szabályzat I. fejezetében találhatók.

 

III. A FRANCHISE TÁRGYA

 

A ".hu" felső szintű KÖZDOMAIN vagy ennek bármely második szintű KÖZDOMAINJE alatti DOMAIN NÉV regisztráció és DOMAIN delegálás adminisztrációs és műszaki ügyintézési jogai és feladatai a mindenkori Domainregisztrációs Szabályzatban és Eljárási Szabályzatban foglaltak betartásával.

 

A regisztráció keretében:

               1./ REGISZTRÁTOR megköti a szerződést az IGÉNYLŐ által igényelt DOMAIN NÉVVEL azonosított DOMAIN delegálása érdekében,

               2./ az igénylés jog- és szerződésszerűsége, a Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelése esetén az igénylést elektronikusan feldolgozott formában, az IGÉNYLŐ által megadott adatokkal továbbítja NYILVÁNTARTÓHOZ,

               3./ NYILVÁNTARTÓ delegálja az igényelt nevet az IGÉNYLŐ számára, vagy tájékoztatja a REGISZTRÁTORT annak akadályáról,

               4./ REGISZTRÁTOR a DOMAINNEL kapcsolatos adatokat az IGÉNYLŐ kérésére aktualizálja.

               5./ REGISZTRÁTOR tartozik a jelen franchise szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit rendeltetésszerűen gyakorolni, a megfelelő képzettségű szakembereket biztosítani, és őket rendszeresen továbbképezni.

 

IV. A FRANCHISE RÉSZEI:

 

Az alábbi dokumentumok, melyek a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik és amelyek hatályba lépése a jelen szerződés hatályba lépésének feltételét képezik.

 

a./ Domainregisztrációs Szabályzat, melyeket NYILVÁNTARTÓ tulajdonosa, a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tudományos Egyesülete (ISZT) a rá vonatkozó rend szerint hozott döntésével határoz meg, és amely NYILVÁNTARTÓ domain nevekkel kapcsolatos eljárását szabályozza. Amennyiben az ISZT azokat megváltoztatja, a változás hatályba lépésének időpontjával azok Felek külön rendelkezése nélkül is a jelen szerződés részét képezik.

 

b./ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS REGISZTRÁTOR ÉS NYILVÁNTARTÓ KÖZÖTT

REGISZTRÁTOR és a NYILVÁNTARTÓ között kötendő megállapodás a DOMAIN regisztráció menetére, a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan.

 

c./ MŰSZAKI - TECHNIKAI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK,

melyek alapján REGISZTRÁTOR a jelen szerződés teljesítésére jogosult, és amelyek folyamatos fennállását REGISZTRÁTOR szavatolja, továbbá amelyek meglétét NYILVÁNTARTÓ (megbízottja) bármikor ellenőrizni jogosult.

 

V. FRANCHISE DÍJ

 

REGISZTRÁTORT a jelen szerződésben meghatározott tevékenység gyakorlásának jogáért egy egyszeri, továbbá folyamatos éves díjfizetési kötelezettség (franchise díj) terheli. Ennek mértékét Felek a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete (ISZT) mindenkori közgyűlésének állásfoglalására tekintettel és annak eltérő döntéséig az alábbiak szerint határozzák meg:

 

               a./ Az egyszeri franchise díj mértéke 1.000.000.- Ft + ÁFA, mely díj jelen szerződés megkötésekor esedékes.

               b./ Az éves franchise díj mértéke 200.000.- Ft + ÁFA, mely díj először jelen szerződés megkötésekor, majd minden szerződéskötési évfordulót követő hónap első napján esedékes.

 

A díjat NYILVÁNTARTÓ számlája alapján a kézhezvételt követő 15 banki napon belül kell megfizetni. NYILVÁNTARTÓ jogosult az ISZT közgyűlési határozata alapján a franchise díj egyoldalú módosítására. Amennyiben a REGISZTRÁTOR a módosítást nem fogadja el, úgy annak írásbeli közlésétől számított 180 napos határidővel jogosult a jelen szerződés egyoldalú felmondására. A szerződés ilyen okból történő megszűnése napjáig a módosítás előtti franchise díj megfizetésére köteles a REGISZTRÁTOR.

 

VI. A FRANCHISE ELVEI

 

1./ A résztvevők jóhiszeműen és szakszerűen, a hatályos jogi szabályozás keretei között az internetes világ szabályai és a közérdek szem előtt tartásával kötelesek eljárni.

 

2./ Az egyes DOMAIN nevek delegálása kapcsán az IGÉNYLŐ és a REGISZTRÁTOR kerülnek szerződéses kapcsolatba.

 

3./ NYILVÁNTARTÓT az IGÉNYLŐ és a REGISZTRÁTOR közötti megállapodás nem köti.

 

VII. A FELEK JOGAI, KÖTELESSÉGEI

 

1./ REGISZTRÁTOR a jelen szerződés alapján REGISZTRÁTORI feladatokat lát el a ".hu" KÖZDOMAIN névtérben domainek személyek vagy szervezetek részére történő delegálása körében. Ennek keretében

a./ rögzíti IGÉNYLŐ megrendelését, a Domainregisztrációs Szabályzatban és az Igénylőlapon meghatározott adatokkal együtt.

b./ Domainregisztrációs Szabályzat figyelembevételével felülvizsgálja az igény teljesíthetőségét és amennyiben az megfelelő, továbbítja NYILVÁNTARTÓHOZ,

c./ tájékoztatja az IGÉNYLŐT a delegálás akadályáról, ill. megtörténtéről,

d./ biztosítja a DOMAIN nevek folyamatos és zavartalan használatát,

e./ karbantartja saját adatállományát és a regisztrációs adatokat.

 

2./ NYILVÁNTARTÓ az igényeket a Domainregisztrációs Szabályzatnak megfelelően teljesíti, folyamatosan karbantartja az adatbázist és folyamatosan biztosítja a REGISZTRÁTOR tevékenységének előfeltételét jelentő műszaki - technikai feltételeket.

 

3./ IGÉNYLŐKKEL a kapcsolatot a REGISZTRÁTOR tartja, NYILVÁNTARTÓT ilyen kötelezettség csak kivételesen, a jelen, vagy ennek mellékletét képező szerződésekben meghatározott esetekben terheli.

 

4./ Az igények teljesítésével kapcsolatos szerződés feltételeit REGISZTRÁTOR és IGÉNYLŐ a jelen szerződés és mellékletei keretei között szabadon állapítja meg.

 

5./ NYILVÁNTARTÓT a DOMAIN delegálással kapcsolatban felelősség csak annyiban terheli, amennyiben a jelen szerződésben hivatkozott "Megbízási szerződés"-ben foglalt határidőket elmulasztja vagy egyéb, ott meghatározott kötelezettségét megszegi.

 

6./ REGISZTRÁTOR és NYILVÁNTARTÓ rögzítik, hogy az adatbázis előállítója a NYILVÁNTARTÓ. REGISZTRÁTOR az adatbázisból adatokat kizárólag az IGÉNYLŐVEL ill. a NYILVÁNTARTÓVAL szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, a bejegyzett domainekkel kapcsolatos technikai problémák elhárítása ill. az ahhoz szükséges kapcsolatfelvétel, valamint harmadik személynek a bejegyzett domainekkel ill. azok használatával kapcsolatos joga, jogos érdeke érvényesítésének segítése végett hívhat le vagy másolhat ki. REGISZTRÁTOR tartózkodni köteles az adatbázis rendeltetésszerű használatával ellentétes bármely tevékenységtől, így különösen az adatbázisban lévő adattartalom egészének vagy jelentős részének lehívásától, kimásolásától és újrahasznosításától, valamint az adatbázis jelentéktelen részének lehívásától, kimásolásától és újrahasznosításától is olyan esetben, ha az nem az e pontban meghatározott célból történik.

 

7./ REGISZTRÁTOR kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrációs és delegációs eljárás során, és különösen az adatoknak az adatbázisból történő lehívásakor mindenben eleget tesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek. REGISZTRÁTOR kötelezettséget vállal arra, hogy az adatbázisból lehívott adatokat kizárólag az adatbázis céljának megfelelően, az IGÉNYLŐVEL ill. a NYILVÁNTARTÓVAL szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, technikai problémák elhárítása ill. az ahhoz szükséges kapcsolatfelvétel valamint harmadik személynek a bejegyzett domainekkel ill. azok használatával kapcsolatos joga, jogos érdeke érvényesítésének segítése végett kezeli.

 

VIII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 

1./ A jelen szerződés aláírásakor lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól.

 

2./ A jelen szerződést bármely Fél írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, 180 napos felmondási idő figyelembe vételével, indokolás nélkül felmondhatja.

 

3./ Mindkét Fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondani

·      ha a másik Fél a jelen szerződésben, illetve annak részeiben foglaltakat súlyosan megsértette, és a szerződés azonnali hatályú felmondása a további károkozás elhárításához szükséges;

·      ha a másik Fél a jelen szerződésben, illetve annak részeiben foglaltakat súlyosan megszegi és szerződésszegő magatartását az erre vonatkozó felszólítást követő 30 napon belül nem szünteti meg.

 

IX./ TENNIVALÓK A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE KAPCSÁN

 

1./ A szerződés megszűnése esetén biztosítani kell a DOMAIN NÉV delegálások változatlanságát, azt, hogy a jelen szerződés megszűnése a DOMAIN nevek delegáltjai számára semmilyen hátrányt ne jelentsen. Ennek érdekében REGISZTRÁTOR jogosult maga helyett más személyt vagy szervezetet (ÚJ REGISZTRÁTOR) állítani, aki / amely a jelen szerződésben a helyébe lép.

 

2./ NYILVÁNTARTÓ köteles ÚJ REGISZTRÁTORRAL a franchise szerződést megkötni, kivéve, ha ÚJ REGISZTRÁTOR nem rendelkezik a szerződés megkötéséhez szükséges feltételekkel, a szerződésben foglalt kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek nem ismeri el, vagy a vállalt kötelezettségeket nem teljesíti. ÚJ REGISZTRÁTOR a szerződésben REGISZTRÁTOR helyébe lép és gyakorolja az abból eredő jogokat, teljesíti a kötelezettségeket.

 

3./ A szerződés megkötésének akadályáról NYILVÁNTARTÓ haladéktalanul értesíti úgy REGISZTRÁTORT, mint ÚJ REGISZTRÁTORT annak érdekében, hogy az akadályt elháríthassák vagy NYILVÁNTARTÓ jogait más ÚJ REGISZTRÁTORRA ruházhassa.

 

4./ REGISZTRÁTOR az ÚJ REGISZTRÁTORRAL olyan megállapodást köteles kötni, amely biztosítja a delegált DOMAIN NEVEK folyamatos és zavartalan használatát. Az IGÉNYLŐKKEL kötendő megállapodás feltételeit ÚJ REGISZTRÁTOR és IGÉNYLŐK határozzák meg.

 

5./ ÚJ REGISZTRÁTOR hiányában az adatokat és dokumentációt NYILVÁNTARTÓ veszi át és teljesíti a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakat. Ebben az esetben NYILVÁNTARTÓNAK az IGÉNYLŐK értesítésével és a szerződések hatályban tartásával kapcsolatos költségei REGISZTRÁTORT terhelik.

 

X. JOGVITÁK INTÉZÉSE

 

1./ Felek vállalják, hogy a köztük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton rendezik.

 

2./ Abból kiindulva, hogy a magyarországi DOMAIN NÉV regisztrációs eljárás érdekeit a jogviták gyors és hatékony eldöntése szolgálja, Felek a jelen szerződés aláírásával a DOMAIN NÉV delegálással, az azzal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel, valamint az ügyintézéssel, a szerződések hatályával és esetleges kártérítéssel kapcsolatos kérdésekben alávetik magukat a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által támogatott ESETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG hatáskörének a közzétett mintaszabályzatban meghatározott eljárási rend szerint.

 

XI. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

 

A jelen szerződés hatályba lépésének együttes feltételei:

a./ a jelen szerződés aláírása,

b./ a jelen szerződés részeit képező egyéb dokumentumok aláírása,

c./ a franchise díj megfizetése

d./ a személyi és műszaki feltételek meglétének igazolása

 

XII. IRÁNYADÓ JOG

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

 

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

 

 

Kelt: Budapest, …………………..

 

NYILVÁNTARTÓ adatai:

cég elnevezése: ISZT Nonprofit Kft.

székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

cégjegyzék  száma: 01-09-905452, adószáma: 20763091-2-41

bankszámla száma: 11713005-20365617

képviselő neve: Zsakó János

 

 

REGISZTRÁTOR adatai:

 

cég elnevezése:

…………………………………………..

székhely:

…………………………………………..

cégjegyzék  száma:

…………………..

adószáma:

…………………..

bankszámla száma:

…………………..

képviselő neve:

…………………..

 

 

 

 

 

              

 

 

REGISZTRÁTOR részéről:                                                        NYILVÁNTARTÓ részéről:

                                                                                                                                    

 

 ______________________________________

 

 ______________________________________

               ………………….. …………………..

Zsakó János ügyvezető

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

 

 

Név: …………………………………………..

 

 

Cím: …………………………………………..

 

REGISZTRÁTOR, mint megbízó - a továbbiakban: REGISZTRÁTOR-

 

másrészről az

 

ISZT Nonprofit Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)

 

NYILVÁNTARTÓ, mint megbízott - a továbbiakban: NYILVÁNTARTÓ között az alábbiak szerint:

 

I. A szerződésben használt fogalmak részletezését a jelen megállapodással egyidejűleg aláírt és egymástól elválaszthatatlan FRANCHISE szerződés tartalmazza.

 

II. A szerződés alapja:

 

NYILVÁNTARTÓ rendelkezik a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tudományos Egyesületének a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vonatkozó felhatalmazásával, valamint a teljesítéshez szükséges műszaki és személyi feltételekkel.

REGISZTRÁTOR megkötötte a DOMAIN delegálásra vonatkozó franchise szerződést a NYILVÁNTARTÓVAL, amely szerződés a jelen megállapodással együtt lép hatályba.

 

III. A szerződés tárgya:

 

Jelen szerződés alapján REGISZTRÁTOR azzal bízza meg NYILVÁNTARTÓT, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatok alapján végezze el a ".hu" felső szintű KÖZDOMAIN vagy ennek bármely második szintű KÖZDOMAINJE alatti DOMAIN NÉV regisztráció és DELEGÁLÁS adminisztrációját.

 

REGISZTRÁTOR kötelezettséget vállal arra, hogy a NYILVÁNTARTÓNAK továbbított személyes adatok vonatkozásában az adatalanyok (az IGÉNYLŐ, az adminisztratív ill. technikai kapcsolattartó) hozzájárulását a NYILVÁNTARTÓNAK való továbbítás és a NYILVÁNTARTÓ általi kezelés (nyilvánosságra hozatal, egyéb REGISZTRÁTOROK számára történő továbbítás) valamint az egyéb REGISZTRÁTOROK által történő kezelés vonatkozásában beszerezte, és feltétlen kötelezettséget vállal NYILVÁNTARTÓ bármely olyan kárának vagy költségének megtérítésére, amely ezen adatok esetleges jogosulatlan kezelésével összefüggésben NYILVÁNTARTÓVAL szemben harmadik személy által érvényesített igénnyel kapcsolatos.

 

IV. A teljesítés menete

 

1./ REGISZTRÁTOR az IGÉNYLŐK igényeit a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat és Eljárási Szabályzat rendelkezéseinek megfelelő formában és tartalommal rögzíti, ellenőrzi azok DELEGÁLÁSA nem ellentétes-e a hazai jogi szabályozással ill. a FRANCHISE SZERZŐDÉS (és mellékletei) rendelkezéseivel,

 

2./ A DELEGÁLÁS iránti igénnyel kapcsolatos adatokat REGISZTRÁTOR továbbítja NYILVÁNTARTÓHOZ.

 

3./ NYILVÁNTARTÓ és REGISZTRÁTOR a Domainregisztrációs Szabályzat szerint járnak el a DELEGÁLÁS teljesítése érdekében.

 

Amennyiben az eljárásnak akadálya van, úgy erről NYILVÁNTARTÓ az igény beérkezésének napját követő két munkanapon belül értesíti REGISZTRÁTORT.

 

4./ Amennyiben a REGISZTRÁTOR által beküldött adatok, dokumentumok hiányosak, a NYILVÁNTARTÓ hiánypótlást rendel el, amelyet REGISZTRÁTORNAK 14 napon belül kell teljesítenie, ellenkező esetben az igény automatikusan törlődik.

 

5./ A DELEGÁLÁS megtörténtéről vagy annak esetleges akadályáról REGISZTRÁTOR az általa vállalt időben és módon értesíti IGÉNYLŐT.

 

V. DÍJAZÁS

 

1./ NYILVÁNTARTÓT a jelen szerződés kapcsán az alábbi díjak illetik meg:

 

               a./ a bejegyzett DOMAIN után egyszeri regisztrációs díj, melynek mértéke 2.000,- Ft. + ÁFA, mely díj egy igénnyel kapcsolatban egyszer, a bejegyzéskor esedékes és egyben az első két év fenntartási díját is tartalmazza.

 

b./ fenntartási díj, melynek mértéke 800,- Ft + ÁFA / év / delegált DOMAIN.

 

Az 1997. december 31. után delegált DOMAIN nevek fenntartási díja a bejegyzési évfordulót követő 45 nap múlva esedékes (kivéve ha a bejegyzési évfordulón a domain felmondott állapotban volt és a regisztrátor ezután  nem tette újra bejegyzetté) és az adott DOMAIN NÉV regisztrátorát terheli.

 

Nem terheli fenntartási díj az 1997. december 31. előtt DELEGÁLT DOMAIN NEVEKET.

 

c./ A Tanácsadó Testület eljárási díja 100.000,- Ft + ÁFA, amelyet REGISZTRÁTORNAK a Domainregisztrációs Szabályzatban részletezett feltételek fennállása esetén kell NYILVÁNTARTÓ felé minden egyes vitatott domain név után megfizetnie.

 

d./ REGISZTRÁTOR váltás esetén az új REGISZTRÁTOR által fizetendő átregisztrálási díj: 900,- Ft + ÁFA / átvitt DOMAIN.

 

e./ A Domainregisztrációs Szabályzat 6.3 pontja alapján sikeresen végrehajtott átruházás esetén, az ügylet kapcsán fizetendő egyéb díjon felül, a módosítást kezdeményező REGISZTRÁTOR által, minden egyes érintett domain esetén fizetendő díj a Tanácsadó Testület mindenkori eljárási díjának (c. pont) negyede.

 

2./ Az éves franchise mértékéig nem kell megfizetni a franchise díj által lefedett éves időtartam kezdetétől legfeljebb annak végéig a jelen szerződés előző pontjának a., b., d. alpontjából, illetve a Domain zár szerződésből következően ezen időszak alatt esedékessé váló díjakat mindaddig, amíg azok együttes összege el nem éri az éves franchise díj összegét. Az éves franchise díjból ilyen módon törlesztett díjakról NYILVÁNTARTÓ számlát nem bocsát ki. Amennyiben az éves franchise díj ily módon nem kerül teljes mértékben felhasználásra a díj által lefedett éves időtartam végéig, a fel nem használt összeget további két évig fel lehet használni, amennyiben az időközben esedékessé vált éves díjakat a REGISZTRÁTOR határidőre befizeti. Amennyiben késedelmes fizetés történne, sem a késedelmesen befizetett díj, sem korábbi díjak következő évre való átvitele nem lehetséges. Az éves franchise díj korábbi évekről áthozott, de fel nem használt része nem átruházható, a VII.4. pont szerinti ÚJ REGISZTRÁTOR azt nem használhatja fel.

 

3./ Felek a domain regisztrációs és átregisztrálási díjról időszakonként, a bejegyzést követő hónapban számolnak el. Felek a domain fenntartási díjról időszakonként, a fenntartási évfordulót vagy a felmondásból visszavételt követő hónapban számolnak el. A fizetendő díjakról a hónap 10. napjáig NYILVÁNTARTÓ számlát bocsát ki, mely számla megfizetése a kézhezvételt követő 15 banki napon belül esedékes.

 

4./ REGISZTRÁTOR előleg fizetésére jogosult, ebben az esetben Felek az előleg nagyságához REGISZTRÁTOR tevékenységének mértékéhez igazodó rendszerességgel elszámolnak.

 

5./ NYILVÁNTARTÓ jogosult az ISZT közgyűlési határozata alapján a franchise és a jelen megbízási szerződésben foglalt egyéb díjak egyoldalú módosítására. Amennyiben a REGISZTRÁTOR  a módosítást nem fogadja el, úgy annak írásbeli közlésétől számított 180 napon belül jogosult a jelen szerződés egyoldalú felmondására. A szerződés ilyen okból történő megszűnése napjáig a módosítás előtti franchise díj megfizetésére köteles a REGISZTRÁTOR.

 

VI. A KÉSEDELEM KÖVETKEZMÉNYEI

 

1./ Felek késedelmes fizetés esetére a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatban állapodnak meg.

 

2./ NYILVÁNTARTÓ teljesítési késedelme esetén REGISZTRÁTOR igényelheti kárainak megtérítését.

 

3./ NYILVÁNTARTÓ minden késedelmesen megfizetett számla után a Ptk.-ban meghatározott 40 Euró mértékű behajtási költségátalányra jogosult, melyet a NYILVÁNTARTÓ számlája alapján REGISZTRÁTOR köteles megfizetni.

 

VII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, FELMONDÁSA

 

1./ A jelen szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik.

 

2./ A jelen szerződést bármely Fél írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, 180 napos felmondási idő figyelembe vételével, indokolás nélkül felmondhatja.

 

3./ Mindkét Fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondani ha a másik Fél a jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi és szerződésszegő magatartását az erre vonatkozó felszólítást követő 30 napon belül nem szünteti meg.

 

4./ A szerződés megszűnése esetén biztosítani kell, hogy a DOMAIN NÉV DELEGÁLÁSOK változatlanul maradjanak, a megszűnés azok IGÉNYLŐI számára semmilyen hátrányt ne jelentsenek. Ennek érdekében:

               REGISZTRÁTOR gondoskodik arról, hogy a vállalt kötelezettségeket ÚJ REGISZTRÁTOR teljesíthesse,

               REGISZTRÁTOR értesíti IGÉNYLŐIT ezen tevékenységének megszűntetéséről, valamint arról, hogy DOMAIN NÉV DELEGÁLÁSUK változatlan marad, ha az erre meghatározott határidőn belül ÚJ REGISZTRÁTORRAL kötnek szerződést,

               REGISZTRÁTOR átadja ÚJ REGISZTRÁTORNAK a jelen szerződés kapcsán az IGÉNYLŐKTŐL birtokába került valamennyi eredeti dokumentációt, valamint ÚJ REGISZTRÁTORNAK a szerződésekbe való belépéséhez szükséges valamennyi információt.

 

A jelen pontban írottak teljesítésével ÚJ REGISZTRÁTOR eredeti REGISZTRÁTOR helyébe lép, amennyiben ÚJ REGISZTRÁTOR és NYILVÁNTARTÓ között hatályos franchise szerződés van vagy jön létre. A szerződés fennállására vonatkozóan NYILVÁNTARTÓ nyilatkozata az irányadó.

 

ÚJ REGISZTRÁTOR hiányában az adatokat és dokumentációt ideiglenesen NYILVÁNTARTÓ veszi át és a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltaknak megfelelően felhívja az IGÉNYLŐ figyelmét arra, hogy amennyiben DOMAIN NEVÉT továbbra is fenn kívánja tartani, úgy a Domainregisztrációs Szabályzatban meghatározott határidőn belül ÚJ REGISZTRÁTORRAL szerződést kell kötnie. Ebben az esetben NYILVÁNTARTÓNAK az IGÉNYLŐK értesítésével és a szerződések hatályban tartásával kapcsolatos költségei REGISZTRÁTORT terhelik.

 

VIII. A TELJESÍTÉS FELFÜGGESZTÉSE

 

1./ NYILVÁNTARTÓ jogosult a jelen szerződésből eredő nyilvántartásba vételi tevékenységét felfüggeszteni abban az esetben, ha a REGISZTRÁTOR esedékessé vált díj megfizetésével van elmaradva, és az erre vonatkozó felszólítást követő 8 munkanapon belül sem teljesíti fizetési kötelezettségeit.

 

A felfüggesztésről a NYILVÁNTARTÓ értesíti REGISZTRÁTORT. Abban az esetben, ha a REGISZTRÁTOR nem vitatott elmaradását további 90 napon belül nem rendezi, a NYILVÁNTARTÓ jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

 

2./ NYILVÁNTARTÓ jogosult a jelen szerződés teljesítését felfüggeszteni, ha a REGISZTRÁTOR a jelen szerződésben és/vagy a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakat megszegi, de magatartása nem ad alapot azonnali hatályú felmondásra. Ebben az esetben a felfüggesztés a szerződésszerű működés helyreállításáig tart.

 

IX. A JOGVITÁK ELINTÉZÉSE

 

A Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat egymás között egyeztetve, békés úton oldják meg. Ennek sikertelensége esetére azonban a jelen szerződés aláírásával alávetik magukat a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tudományos Egyesülete által támogatott ESETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG kizárólagos hatáskörének, amely ESETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG az ügyben a közzétett eljárási mintaszabályzat szerinti eljárási rendben első fokon jogerős határozattal dönt.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírták.

 

 

Kelt: Budapest, …………………..

 

REGISZTRÁTOR részéről:                                                        NYILVÁNTARTÓ részéről:

 

 ______________________________________

 ______________________________________

………………….. …………………..

Zsakó János ügyvezető


 

 

 

MŰSZAKI - TECHNIKAI és SZEMÉLYI FELTÉTELEK

 

melyeknek a franchise szerződés megkötésekor rendelkezésre kell állniuk és amelyeket NYILVÁNTARTÓ a delegálásokhoz és karbantartáshoz igazodó igényekhez folyamatosan hozzáigazít:

 

REGISZTRÁTORNAK rendelkeznie kell mindazzal a technikai háttérrel, elméleti és gyakorlati tudással, illetve tapasztalattal, amely a jelen megbízási szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

 

REGISZTRÁTOR kötelezi magát, hogy a szolgáltatás nyújtásával foglalkozó munkatársai sikeresen elvégzik a NYILVÁNTARTÓ által időszakonként szervezett ingyenes továbbképző szakmai tanfolyamokat.

 

REGISZTRÁTOR hozzájárulását adja ahhoz, hogy a NYILVÁNTARTÓ a jelen pontban foglaltakat tetszése szerinti időpontban, és általa szabadon választott, de a REGISZTRÁTOR működését nem akadályozó módon ellenőrizze.

 

Kelt: Budapest, …………………..

 

 

REGISZTRÁTOR részéről:                                                        NYILVÁNTARTÓ részéről:

                                                                                                                                    

 

 ______________________________________

 

 ______________________________________

………………….. …………………..

Zsakó János ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat

 

 

Alulírott Regisztrátor tudomásul veszem, hogy a domain regisztráció működéséről és működtetéséről szóló Eljárási Szabályzat és a Domainregisztrációs Szabályzat dokumentumokat a regisztrációs tevékenységem során köteles vagyok figyelembe venni és az abban foglaltak szerint eljárni. Kijelentem, hogy ezen dokumentumokat ismerem.

 

 

Budapest, …………………..

 

 

 

 

                                                                                   REGISZTRÁTOR részéről:

 

 

………………….. …………………..

 


Regisztrátori adatlap

 

Szerződéses kapcsolattartás információi:

 

 

Regisztrátor hivatalos neve:

…………………………………………..

Regisztrátor hivatalos székhelye:

…………………………………………..

Regisztrátor képviselőjének neve:

…………………..

Regisztrátor képviselőjének elérhetősége telefonon:

…………………..

Regisztrátor képviselőjének elérhetősége emailen:

…………………..

 

 

Nyilvánosságra hozható információk:

 

A regisztrációs ügyfélszolgálati iroda címe:

…………………..

A regisztrációs ügyintézés telefonszáma:

…………………..

A regisztrációs információkat tartalmazó weblap címe:

…………………..

           

Belső információk:

A következő IP cím(ek)ről lesz belépés a domain regisztrációs rendszerbe:

…………………..

 

 

A regisztrációra jogosult személyek adatait a mellékelt lapon közlöm.

 

 

Budapest, …………………..

 

 

                                                                                   REGISZTRÁTOR részéről:

 

 

                                                                                   _______________________

                                                                                   ………………….. …………………..


Regisztrációra jogosult személyek adatlapja

 

 

A regisztrációt végző személy neve

elérhetősége telefonon

elérhetősége emailen

account azonosítója

1.

…………………..

 

 

…………………..

 

…………………..

 

…………………..

2.

…………………..

 

 

…………………..

 

…………………..

 

…………………..

3.

…………………..

 

 

…………………..

 

…………………..

 

…………………..

4.

…………………..

 

 

…………………..

 

…………………..

 

…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, …………………..

 

 

                                                                                   REGISZTRÁTOR részéről:

 

 

                                                                                                                                              …………………..

 


MEGÁLLAPODÁS VÉDJEGYHASZNÁLATRÓL

 

amely létrejött egyrészről ISZT Nonprofit Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) mint a védjegy jogosultja, a továbbiakban: Jogosult

másrészről

 

név:  …………………………………………..

székhely: …………………………………………..

 

mint a használatra feljogosított, a továbbiakban Jogosított között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.     Jogosult kizárólagos jogosultja az alábbi ábrás védjegynek (logónak).

2.     Jogosult a jelen megállapodás aláírásával nem kizárólagos jogot biztosít Jogosítottnak arra, hogy a védjegyet, illetve alábbi változatait a .hu domain Regisztrátori tevékenységével kapcsolatosan használja, üzleti működése során feltüntesse, reklám célú közleményeiben alkalmazza.

                                     

3.     A védjegy .hu domain Regisztrátori szerződéssel nem rendelkezők általi használatához Jogosult nem járul hozzá. Amennyiben Jogosult tudomására jut, hogy Jogosított ilyen tilalom megszegésében közreműködik, úgy a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja.

4.     Jogosított a 2. pontban biztosított használati jogért ellenértéket nem tartozik fizetni. 

5.     Jogosított a védjegy használata során tartozik annak jó hírnevét megőrizni, annak megfelelő üzleti magatartást tanúsítani. Amennyiben a Jogosított a védjeggyel jelzett szolgáltatás minőségére rossz fényt vet és ezzel a védjegy jó megítélését veszélyezteti, úgy a Jogosult a jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, és ezen felül kártérítést követelhet Jogosítottól.

6.     Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik azzal, hogy azt bármelyik fél a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül 30 napos határidővel felmondhatja. A jelen megállapodás megszűnik, ha a Jogosított bármely oknál fogva elveszti .hu Regisztrátori jogát.

7.     Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés útján oldják meg. Ennek sikertelensége esetére kikötik és alávetik magukat az ISZT által támogatott eseti választottbíróság kizárólagos hatáskörének. A választottbíróság eljárása a közzétett eljárási mintaszabályzat szerinti rendben, magyar nyelven zajlik.

8.     A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

 

Kelt: Budapest, …………………..

Jogosított részéről:                                        Jogosult részéről:

 

 

………………….. …………………..

Zsakó János ügyvezető


 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika