DOMAIN ZÁR (REGISTRY LOCK) SZERZŐDÉS

 

 

Jelen szerződés a Franchise szerződéscsomag kiegészítő része, amely létrejött egyrészről

 

Név: …………………………………………..

Cím: …………………………………………..

a továbbiakban: REGISZTRÁTOR -

 

másrészről az:

 

ISZT Nonprofit Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)

a továbbiakban: NYILVÁNTARTÓ között az alábbiak szerint:

 

 

I. A szerződés alapja:

 

NYILVÁNTARTÓ rendelkezik a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesületének (továbbiakban ISZT) a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére vonatkozó felhatalmazásával, valamint a teljesítéshez szükséges műszaki és személyi feltételekkel.

REGISZTRÁTOR megkötötte a DOMAIN delegálásra vonatkozó franchise, valamint megbízási szerződést a NYILVÁNTARTÓVAL, amely szerződések aláírási dátuma nem lehet régebbi, mint 2016.12.07. és a jelen szerződéstől elválaszthatatlanok.

 

 

II. A szerződésben használt fogalmak meghatározását a FRANCHISE szerződés tartalmazza.

 

 

III. A szerződés tárgya:

 

Jelen szerződés alapján REGISZTRÁTOR igényelheti a NYILVÁNTARTÓ által nyújtott domain zár (Registry Lock) szolgáltatást és a szolgáltatást nyújthatja ügyfelei, az IGÉNYLŐK számára.

 

 

IV. A REGISZTRÁTOR kötelezettségei:

 

1.      REGISZTRÁTOR az IGÉNYLŐKET teljeskörűen és megfelelően tájékoztatja a szolgáltatás jellemzőiről, annak előnyeiről, rendeltetésszerű igénybevételi módjáról, továbbá veszélyeiről és korlátairól.

 

2.      REGISZTRÁTOR kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételére az IGÉNYLŐKKEL kötött szerződésben kiköti az egyoldalú felmondás jogát arra az esetre, amennyiben a jelen szerződés megszűnik. Technikailag ez azt jelenti, hogy amennyiben ilyenkor az IGÉNYLŐ nem hajlandó sem levenni a zárat, sem más regisztrátorhoz vinni a domain-t, akkor REGISZTRÁTOR azt jogosult felmondani.

 

 

3.      Az ISZT kötelezővé teheti a domain zár szolgáltatásra szerződött REGISZTRÁTOROK számára a domain zárral kapcsolatos oktatáson való részvételt és előírhatja, hogy ezen REGISZTRÁTOROKNAK rendelkezniük kell olyan munkatárssal, aki sikeres vizsgát tett a speciálisan erre a célra elkészített vizsgaanyagból.  REGISZTRÁTOR vállalja, hogy az ISZT által meghatározott határidőn belül megfelel ezen feltételeknek.

 

 

V. A teljesítés menete

 

1.      REGISZTRÁTOR az IGÉNYLŐK domain zár iránti igényét a nyilvántartásban rögzíti.

 

2.      A domain zár beállítását az IGÉNYLŐ által erre kijelölt egy engedélyezőnek kell jóváhagynia. A jóváhagyáshoz az engedélyezők egy-egy e-mail-t, illetve SMS-t kapnak, melyben szerepel egy-egy kód. Ugyanazon engedélyező két kódjának REGISZTRÁTORHOZ való eljuttatásával lehet a módosítást jóváhagyni.

 

3.      A továbbiakban a szolgáltatás leírásában szereplő módosításokat csak akkor hajtja végre a rendszer, ha azokat az engedélyező megfelelően jóváhagyta azzal, hogy a megfelelő kódokat a REGISZTRÁTORHOZ eljuttatta. Ezen módosítások közé tartozik a zár levétele is. Domain felmondáshoz és visszavonáshoz nincs szükség jóváhagyásra.

 

 

VI. Rendkívüli módosítás esetén követendő eljárás

 

1.      Amennyiben olyan körülmény következik be, amely miatt a domain záron szükséges módosításokat egyik jogosult engedélyező sem képes végrehajtani, az IGÉNYLŐ rendkívüli eljárás keretében kérheti a domain zár módosítását.

 

2.      REGISZTRÁTOR kötelezettséget vállal arra, hogy az IGÉNYLŐKET teljeskörűen és megfelelően tájékoztatja a rendkívüli módosítás esetén követendő eljárásról, a lehetőségekről, illetve a teendőkről.

 

3.      A rendkívüli módosítás formái a következőek:

 

a)      REGISZTRÁTOR rendkívüli eljárás keretében módosítja a domain zárat

b)     REGISZTRÁTOR felmondja a domain-t és visszavonás után (még mielőtt törlődne) újraregisztrálja

c)      IGÉNYLŐ a Domainregisztrációs szabályzat 10.6. pontja szerint az Alternatív Vitarendező Fórumtól kéri a domain zár módosítását/feloldását.

 

4.      REGISZTRÁTOR általi, a fenti 3.a) pont szerinti domain zár rendkívüli módosítása esetén REGISZTRÁTOR egy erre kijelölt zárral ellátott domain (továbbiakban DZRM domain) adataihoz beírja a rendkívüli eljárás keretében módosítani kívánt domain nevét és új engedélyezőjének adatait. Ezt a módosítást a DZRM domain zárja miatt engedélyeznie kell a REGISZTRÁTORNAK. Ebben az esetben a rendszeren keresztül végzett módosításokért REGISZTRÁTOR teljes felelősséget vállal. 

 

 

 

VII. DÍJAZÁS

 

1./ NYILVÁNTARTÓT a domain zár szolgáltatás nyújtása ellenértékeként az alábbi díjak illetik meg:

 

               a./ DOMAIN zárral történő ellátása után egyszeri díj, melynek mértéke 10.000,- Ft. + ÁFA, mely díj egy igénnyel kapcsolatban egyszer, a zár élesedésekor esedékes és egyben a DOMAIN következő évfordulójáig a zár fenntartási díját is tartalmazza. REGISZTRÁTOR váltásnál a zár egyszeri díját az új REGISZTRÁTORNAK akkor is ki kell fizetnie, ha a korábbi REGISZTRÁTORNÁL is fenn volt már a zár (és folytonosan fennmarad).

 

b./ zár fenntartási díj, melynek mértéke 10.000,- Ft + ÁFA / év / zárral ellátott DOMAIN, mely a DOMAIN évfordulóján esedékes.

 

c./ amennyiben a Nyilvántartó által kiküldött, egy adott domain-hoz tartozó SMS értesítések száma egy elszámolási időszakban – melyet az egyszeri díj, illetve egy éves díj fed le – meghaladja a 20 darabot, akkor a Nyilvántartó jogosult a többlet (20 feletti) SMS-eket 50 Ft + ÁFA díjon a REGISZTRÁTORNAK kiszámlázni. Az SMS díjból kedvezmény csak akkor jár, ha kifejezetten ez szerepel az ISZT határozatában, vagyis független az egyszeri díj, illetve éves díj kedvezménytől.

 

2./ Az éves franchise díjból, a megbízási szerződés V.2. pontja szerint levonható díjak közé értendők a jelen szerződés VII. 1. pontjában meghatározott díjak is. 

A jelen szerződésben meghatározott díjakat a Nyilvántartó jogosult az ISZT közgyűlésén hozott döntésnek megfelelően egyoldalúan módosítani. 

 

VIII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, FELMONDÁSA

 

1./ A jelen szerződést Felek annak aláírása napjától számított határozatlan időtartamra kötik.

 

2./ A jelen szerződést bármely Fél írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, 180 napos felmondási idő figyelembe vételével, indokolás nélkül felmondhatja.

 

3./ Mindkét Fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani, ha a másik Fél a jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi és szerződésszegő magatartását az erre vonatkozó felszólítást követő 30 napon belül nem szünteti meg.

 

4./ A jelen szerződést a Felek a franchise és megbízási szerződésekkel összhangban értelmezik.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a franchise és a megbízási szerződésben foglaltakat kell alkalmazni.

 

 

 

Kelt: Budapest, …………………..

 

 

REGISZTRÁTOR részéről:                                                        NYILVÁNTARTÓ részéről:

 

 

 ______________________________________

 ______________________________________

………………….. …………………..

Zsakó János ügyvezető


 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika