Regisztrátor: ZNET Telekom Zrt.

Honlap: http://www.z-net.hu/