Egyebek

A Főpolgármesteri Hivatal levele a hajrabudapest.hu igénnyel kapcsolatban

Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal
Igazgatási és Hatósági Ügyosztály
1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Internet Szolgáltatók Tanácsa
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Tisztelt Cím!

A napokban tudomásunkra jutott, hogy "hajrabudapest.hu" címen internetes domain név bejegyeztetése van folyamatban, az igénylés jelenleg a kéthetes várólistán szerepel.

E konkrét eset kapcsán és a jövőre nézve is a következőkre hívom fel szíves figyelmüket.

Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg a "Budapest" név felvételének és használatának szabályait.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése szerint gazdasági, társadalmi, tudományos szervezetek, intézmények, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a Budapest, Budapesti, Buda, Budai, Pest, Pesti, Pest-Buda, Pest-Budai, Budapest Főváros, Budapest Fővárosi, Főváros, Fővárosi megjelölés, illetve név használata a Fővárosi Közgyűlés engedélyéhez kötött.

A (2) bekezdésben meghatározott megjelölés vagy név felvételét és használatát csak azok kérhetik, akiknek székhelye Budapest területén van. A Rendelet hatálya - tekintve, hogy a domain név a tevékenység gyakorlásával, valamint a működéssel függ össze - a domain névre is kiterjed.

A felsorolt közigazgatási megjelölés vagy név felvétele és használata iránti kérelmet a főpolgármesterhez kell benyújtani (1052 Budapest, Városház u. 9-11.).

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

  1. a kérelmező megnevezését, székhelyét,
  2. a kérelmező tevékenységi körét,
  3. a használat célját és módját,
  4. a használat időtartamát.

A benyújtott kérelmekről a főpolgármester - a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben eljárva, önkormányzati hatósági eljárás keretében - 30 napon belül határozattal dönt, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével.

A Rendelet 5. §-a határozza meg azokat az eseteket, amikor az engedély kiadása megtagadható. Ezek a következők:

  1. ha a használat vagy annak módja és körülményei a Fővárosi Önkormányzat és a főváros lakossága jogait, jogos érdekeit sértené vagy veszélyeztetné,
  2. ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához már engedélyt kiadott vagy a nevet már valaki jogszerűen használja,
  3. egyéb, különösen indokolt esetben.

A Rendelet 9. §-a értelmében szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a közigazgatási megjelölést vagy nevet a Rendeletben foglalt rendelkezésektől eltérően veszi fel vagy használja.

Mindezek alapján kérem, hogy a következő intézkedéseket szíveskedjenek megtenni:

  1. A domain nevek regisztrációját végző szerveket fel kell hívni, hogy amennyiben valaki olyan domain nevet kíván bejegyeztetni, amely a Rendeletben felsorolt közigazgatási megjelölést vagy nevet tartalmazza, a regisztrátor cég tájékoztassa a kérelmezőt arról, hogy a névhasználathoz a Fővárosi Közgyűlés engedélye szükséges. Az engedély megszerzésére célszerű 30 napos hiánypótlási határidőt adni, addig a kérelmet indokolt várólistára helyezni.

  2. Az engedéllyel nem rendelkező kérelmező bejegyzési kérelmét - az előírt határidő lejártát követően - el kell utasítani.

  3. Az érintettek megfelelő informálása érdekében célszerű lenne az Internet Szolgáltatók Tanácsának honlapján felsorolni az engedélyhez kötött neveket és tájékoztatást nyújtani az engedély iránti kérelemmel kapcsolatban.

A hivatkozott jogszabályban foglalt rendelkezések betartása és betartatása érdekében kérem, hogy a "hajrabudapest.hu" domain név, valamint az esetleg már folyamatban lévő más nevek bejegyeztetése során és az ezt követően benyújtásra kerülő kérelmek elbírálásakor a leírtak alapján szíveskedjenek eljárni.

Budapest, 2002. június 21.

 

Tisztelettel:

Megyesné dr. Hermann Judit
ügyosztályvezető, aljegyző

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika