Archívum

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a .hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálásnak és a fenntartásnak egységes rendjét biztosítsa, a domain használóinak és másoknak a jogait megóvja, az önszabályozás lehetőségeivel élve megalkotta a jelen Domainregisztrációs Szabályzatot. Jelen Domainregisztrációs Szabályzat a tárgyban készült szerződéses rendszer részeként került kiadásra és azt a rendszer alkalmazása során minden külön hivatkozás nélkül alkalmazni kell.

 

I. Fejezet: A Domainregisztrációs Szabályzatban használt fogalmak

A jelen Domainregisztrációs Szabályzat az alábbi fogalmakat a következő értelemben használja:

Domain: Önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.

Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak. Jelen Domainregisztrációs Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű, vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu).

Felső szintű domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált .hu domain.

Második szintű domain: Közvetlenül a .hu felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu).

Közdomain: A .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű Internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó web szerverén hozza nyilvánosságra.

Delegálás: A domain névvel azonosított Internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.

Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.

Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a .hu elsődleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az Internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.

Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.

Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.

Igénylőlap: A domain-igénylőtől adatokat és nyilatkozatot bekérő irat, amelyet a domain-igénylőnek aláírásával kell ellátnia. Az Igénylőlap mintapéldánya az Domainregisztrációs Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része.

Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.

Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.

Nyilvántartó: A közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).

Nyilvántartás: A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben őrzött adatok, amelyek a domain-delegálásokkal kapcsolatosak.

Web szerver: A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk Internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu).

Tanácsadó Testület (TT): A Nyilvántartó mellett működő, felkért független szakértőkből álló bizottság, amely a még nem delegált domainek delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerűségét.

Panaszos: Akinek jogos érdeke fűződik a domain név delegálásának a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközésének megállapításához.

Panaszolt: a domain használó, akivel szemben a részére történt domain delegálás Domainregisztrációs Szabályzatba ütközésének megállapítását kérik.

Eseti Választottbíróság: Független jogász és informatikai szakemberekből összeállított, a domain-használó és a Regisztrátor vagy Nyilvántartó, illetve a harmadik személy - fél, - (aki egy delegált domain névvel kapcsolatban keresettel élt) által választott, általában háromtagú testület, amelyet a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete támogat és a közzétett Eljárási Mintaszabályzat szerint jár el, és döntése a választottbíróságról szóló 1994. évi LXXI. tv. értelmében jogerős bírói ítélet hatályával bír.

 

II. Fejezet: A domain igénylésére és regisztrálására vonatkozó szabályok

1. A domain delegálás igénylése

1.1. A domain-igénylőre vonatkozó kritériumok

1.1.1 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás domain-igénylője lehet

a) bármely magyar állampolgár vagy

b) magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy vagy

c) Magyarországon jogszabály útján létrehozott, hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett, vagy

d) erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő szervezet,

e) továbbá a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott védjegy jogosultja - ez utóbbi akkor is, ha külföldi.

1.1.2 Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálás domain-igénylője bármely hazai vagy külföldi természetes személy vagy szervezet lehet.

1.1.3 A regisztráció során a Regisztrátor megvizsgálja a domain-igénylő jogosultságát.

 

1.2 A delegálási eljárás általános szabályai

1.2.1 Domain delegálásának kezdeményezése

1.2.1.1 Domain delegálását a domain-igénylő az általa kiválasztott valamelyik Regisztrátornál kezdeményezheti. Regisztrátor az igénylés ügyintézésének szolgáltatására szerződést köteles kötni, amiben díjfizetési feltételt köthet ki. A szerződés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Domainregisztrációs Szabályzattal és a szerződés elválaszthatatlan részét kell képezze az Igénylőlap. Egyéb szerződéses feltétel hiányában az Igénylőlap önmagában domain-fenntartási szerződésnek minősül, a Regisztrátor Általános Szerződési Feltételeiben szereplő feltételekkel.

1.2.1.2 Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik. A domain-igénylőnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Domainregisztrációs Szabályzat szerinti követelmények teljesüléséről. A Regisztrátor az igények jog- és szerződésszerűségét, a Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelését a Nyilvántartóhoz történő benyújtást megelőzően ellenőrzi.

1.2.1.3 A domain-igénylő a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt meggyőződjön arról, hogy a választott név nem szerepel-e a cégjegyzékben, vagy a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisában, amely a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhető.

1.2.1.4 Az igénylés időpontjának az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat tekintendő, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette. A Regisztrátor köteles az általa ugyanazon domain névre elfogadott delegálási igényeket a megbízás átvételének idősorrendjében továbbítani.

 

1.2.2 Az Igénylőlappal kapcsolatos teendők

1.2.2.1 Az igénylés érvényességének előfeltétele, hogy a domain-igénylő az Igénylőlapon a valóságnak megfelelően, formailag és tartalmilag helyesen, az összes kötelező adatot megadja, továbbá az adatokat és a Domainregisztrációs Szabályzat ismeretéről, elfogadásáról és betartásáról szóló nyilatkozatot az Igénylőlapon aláírásával hitelesítse.

1.2.2.2 Az Igénylőlapot magánszemély domain-igénylő esetén saját kezűleg, vagy közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője a meghatalmazás egyidejű csatolásával, szervezet esetén az igazolt képviselőnek saját kezűleg, a képviseleti jogának igazolására szolgáló okiratok egyidejű csatolásával kell aláírnia és eredetiben vagy telefaxon kell a Regisztrátorhoz eljuttatnia. Az Igénylőlap legalább olyan fokozott biztonságú, elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban is elküldhető, amely meggyőzően bizonyítja az aláíró személyazonosságát.

1.2.2.3 A Regisztrátor az Igénylőlapon köteles az átvételt aláírásával igazolni és azon az átvétel időpontját feltüntetni, vagy olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből hitelt érdemlően megállapítható az Igénylőlapok átvételének ténye és sorrendje (időpontja).

1.2.2.4 Az igénylésnél benyújtott dokumentumokat papíron, illetve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat elektronikus formában archiválva a Regisztrátor a szerződés megszűnése napjától számított öt éven keresztül köteles megőrizni.

1.2.2.5 Az Igénylőlap kitöltésére és megőrzésére vonatkozó szabályoktól való eltérés esetén a Nyilvántartóval szemben a Regisztrátor felel.

1.2.2.6 Az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezelnek, és bárki számára hozzáférhetővé tesznek. Az igénylő tartozik az igénylőlapon megnevezett más személyek hozzájárulását beszerezni a nyilvános adatkezeléshez.

 

1.2.3 Az igény teljesítése

1.2.3.1 Regisztrátor az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl. a névválasztással szembeni kifogás stb.) köteles a domain-igénylőt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében - a Nyilvántartóval kötött szerződés és a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezései szerint - vele egyeztetve eljárni.

1.2.3.2 Nyilvántartó a Regisztrátor által hiánytalanul megküldött és a Domainregisztrációs Szabályzatnak megfelelő igények feldolgozását a beérkezés napját követő két munkanap alatt végzi el. A nyilvános meghirdetéssel nem járó prioritásos igényeket – amennyiben azok a Domainregisztrációs Szabályzat előírásainak megfelelnek – teljesíti, a többit nyilvánosan meghirdeti. Amennyiben Nyilvántartó azt észleli, hogy a megküldött igény hiányos, vagy a Domainregisztrációs Szabályzattal ellentétes, azt ugyanezen határidőn belül az ok megjelölésével a Regisztrátornak visszaküldi.

1.2.3.3 Regisztrátornak 14 nap áll rendelkezésére arra, hogy a hiányt pótolja, az igényt visszavonja vagy a Tanácsadó Testülethez forduljon. Ha a Regisztrátor e határidőn belül ezen lépések egyikét sem rögzíti a Nyilvántartásban, akkor a számítógépes nyilvántartási rendszer az igényt automatikusan törli.

1.2.3.4 Ha az igény teljesíthető, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, a megfelelő adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következő adatok:

i) a delegált domain neve,

ii) a delegált domain elsődleges és másodlagos név szervereinek címe,

iii) a domain-használó és a kapcsolattartók adatai.

 

1.3 A delegálási eljárás szabályai prioritással nem rendelkező igényeknek közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálása esetén

1.3.1 A benyújtott nem prioritásos igényeket Nyilvántartó azok teljesítése előtt a web szerveren a nyilvántartásba vétel időpontjának feltüntetése mellett, a nyilvántartásba vételtől számított 14. nap végéig nyilvánosan meghirdetve tartja. Amennyiben a meghirdetett domain név delegálása ellen a 9. pont szerinti módon és határidőkön belül kifogást terjesztenek elő, akkor az adott domain névre beérkezett igények teljesítésével megvárja a jogvita Tanácsadó Testület állásfoglalásával vagy eljárásának mellőzésével végződő lezárását.

1.3.2 Az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént.

 

1.4 A delegálási eljárás szabályai prioritással rendelkező igények esetén

1.4.1 Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

a) a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).

A választott domain névnek és a prioritás alapját képező dokumentumban szereplő elnevezésnek (ékezetek nélkül) karakter szerint egyeznie kell. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötőjelesen igényelhetők. Szervezet teljes vagy rövidített nevéből elhagyhatók:

i) a szervezeti formára (pl. kft, rt, bt, egyesület) vonatkozó szavak, jelölések,

ii) a Hungary, a Magyarország, illetve külföldi cégek magyarországi szervezete esetében az anyacég nyelvén Magyarországot jelölő név,

iii) minden olyan karakter, ami nem szerepelhet a domain névben, valamint a kötőjel,

iv) a szervezet nevében szereplő olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben, átírható a jelentésének megfelelő latin betűs magyar vagy idegen nyelvű megfelelőnek, elhagyható vagy kötőjellel helyettesíthető.

 

Prioritással rendelkeznek továbbá a 2.2.4 szerinti jogosultak esetében a megfelelő településnevek vagy országnevek.

1.4.2 A prioritás alapját igazoló okiratok:

a) a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nyilvántartásba vételét (bejegyzését) igazoló hatósági (bírósági vagy egyéb közigazgatási) határozat, vagy

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által kiállított védjegy okirat,

c) a WIPO által kiállított védjegy okirat, amennyiben Magyarországra a védjegyoltalom kiterjed.

1.4.3 A prioritással rendelkező igény prioritásos eljárással kerül feldolgozásra, ha a prioritásos kezelésére vonatkozó igényt a Regisztrátor a Nyilvántartásban az igény nyilvántartásba vételekor rögzíti és az igény prioritásának alapját igazoló dokumentumo(ka)t a domain-igénylő a Regisztrátornak bemutatja.

1.4.4 A prioritásos eljárással feldolgozott igények teljesítésére előzetes nyilvános meghirdetés nélkül kerül sor. Az ugyanazon domain névre vonatkozó teljesítés a prioritásos igények esetében egymáshoz képest a nyilvántartásba vétel időpontja szerinti sorrendben történik, a nem prioritásos igényekhez képesti elbírálási sorrendre nézve pedig az 1.3.2 pontba foglaltak az irányadók.

 

1.5 A delegálási eljárás szabályai közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálás esetén

Az igény teljesítése az igény nyilvántartásba vételének időpontja szerinti sorrendben, előzetes nyilvános meghirdetés nélkül történik.

 

2. A domain név megválasztása

2.1. Az igényelt domain névre vonatkozó formai követelmények

2.1.1 A domain név legalább 2 és legfeljebb 24 karakterből állhat. (Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó domain név választása.)

2.1.2 A domain névben használható karakterek

a) a latin abc ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá

b) a numerikus karakterek (0-9), továbbá

c) a kötőjel (-)

2.1.3 A domain név elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat. A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet.

2.1.4 A numerikus karakterrel kezdődő domain nevek használatát az RFC1035 internet dokumentum nem ajánlja, ezért regisztrálásuk bár nem tiltott, de nem ajánlott, és az ilyen névvel azonosított domainek működőképességéért vagy a használatukból eredő károkért minden felelősség a domain-használót terheli.

 

2.2 A domain név megválasztásával kapcsolatos egyéb kritériumok

2.2.1 A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Domainregisztrációs Szabályzat keretei között szabadon választja meg.

2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.

2.2.3 Nem választható olyan domain név, amely

a) az adott közdomain alatt már regisztrálva van, vagy

b) a web szerveren közzétett védett nevek vagy zárolt nevek körébe tartozik.

2.2.4 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén

a) kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain-igénylője az önkormányzattal rendelkező település nevével azonosított domainnek, illetve

b) csak az adott ország hivatalos képviselete lehet domain-igénylője országnevekkel (magyarul, angolul és saját nyelven) azonosított domaineknek.

Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálásra ez a megkötés nem vonatkozik.

2.2.5 Közvetlenül a második szintű tm.hu közdomain alatti delegálási igényhez csak olyan domain név választható, amely az 1.4.1.b szerinti prioritásos kritériumnak megfelel.

 

2.3. Felelősség a domain név választásáért

2.3.1 Valamely domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős és köteles

a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,

b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,

c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,

d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.

2.3.2 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó az ebbéli minőségében eljárva, a Domainregisztrációs Szabályzatban és a domain-igénylővel, illetve domain-használóval kötött szerződésben foglalt rendelkezések betartása esetén nem felel a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

2.3.3 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért, hogy a domain név választásának és használatának jogszerűségét vagy a Domainregisztrációs Szabályzatnak történő megfelelését az igényléskor, illetve a használat során ellenőrzi.

2.3.4 Sem a Regisztrátortól, sem a Nyilvántartótól nem várható el, hogy eldöntse, hogy a domain név választása vagy használata jogszerű-e. A Regisztrátor vagy a Nyilvántartó azonban nem felel, ha a nyilvánvalóan felismerhető, egyértelműen jogsértő domain név választás esetén a delegálás teljesítését visszautasítja, vagy a már delegált domain név delegálását felfüggeszti vagy visszavonja.

2.3.5 A Regisztrátor nem felel, ha a domain delegálás vagy fenntartás teljesítését elutasítja azon az alapon, hogy saját belátása szerint az nem felel meg a Domainregisztrációs Szabályzatnak.

2.3.6 A Regisztrátor és a Nyilvántartó a domain név választásával vagy használatával kapcsolatos jogerős bírósági döntéseket perbenállásuk nélkül is végrehajtja. Sem a Regisztrátor sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a vitát lezáró döntés (Tanácsadó Testület döntése), jogerős határozat, vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.

 

III. Fejezet: A domain delegálás fenntartása

3. A delegálás fenntartása

3.1 A delegálás fenntartásának előfeltétele, hogy a domain-használó valamelyik Regisztrátorral megkötött érvényes delegálás-fenntartási szerződéssel rendelkezzen és a domain megfeleljen a technikai működőképességre vonatkozó követelményeknek. A szerződés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Domainregisztrációs Szabályzattal és a szerződés elválaszthatatlan részét kell képezze az Igénylőlap. A domain igénylés ügyintézésére és a delegálás-fenntartásra együttesen is lehet szerződni.

3.2 A delegálás-fenntartási szerződés a domain-használó és az általa választott Regisztrátor között jön létre. A szerződés megkötését és fennállását Regisztrátornak rögzítenie kell a Nyilvántartásban.

3.3 Regisztrátor a delegálás-fenntartás szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti.

 

IV. Fejezet: A domain delegálás megszűnése

4. A delegálás felmondása

4.1 Ha a Regisztrátor a delegálás-fenntartási szerződés felmondását határozza el, akkor erről a domain-használót értesítenie kell és a felmondás tényét rögzítenie kell a Nyilvántartásban.

4.2 A domain-használónak ekkor új delegálás-fenntartási szerződést kell kötnie egy általa választott Regisztrátorral olyan határidővel, hogy az új szerződés megkötését a Regisztrátor a korábbi szerződés felmondásának Nyilvántartásban rögzített időpontjától számított 45 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja.

 

5. A delegálás felfüggesztése

5.1 A domain delegálás felfüggesztésére kerül sor, ha

a) a bíróság végrehajtandó határozata, jogerős ítélete ezt írja elő,

b) az ügyészség alapos gyanút közöl arra vonatkozóan, hogy a domain név választása bűncselekményt valósított meg.

5.2 A domain delegálás felfüggesztésére kerülhet sor továbbá, ha

a) a domain-használó felhívás ellenére sem gondoskodik arról, hogy a domain megfeleljen a Domainregisztrációs Szabályzatban megfogalmazott technikai működőképességre vonatkozó követelményeknek,

b) a domain és/vagy a domain név használata az Internet működésében műszaki zavarokat okoz,

c) a domain-használó a Regisztrátorának a regisztrációs vagy fenntartási díjat felhívás ellenére – a megjelölt ésszerű határidőn belül - sem fizeti meg..

5.3 Felfüggesztéskor a domain delegálás műszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad.

 

6. A delegálás törlése és visszavonása

6.1 A domain delegálás törlésére kerül sor, ha

a) a domain-használó a Regisztrátorához intézett teljes bizonyító erejű vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával a domain kezeléséről lemond,

b) a bíróság végrehajtandó határozata, jogerős ítélete ezt írja elő,

c) a Regisztrátor a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerződést kötött,

d) az 5.2.a)-b) pont alapján felfüggesztés történt és a felfüggesztés okának megszüntetésére a felfüggesztés kezdetétől számított 45 napon át sem került sor,

e.) a domain-használó meghalt, vagy jogutód nélküli megszűnésére került sor,

f.) a szervezet nyilvántartásba vételére vagy bejegyzésére irányuló kérelmét jogerősen elutasították,

g.) a domain név delegálás visszavonásra került.

6.2 A delegálás visszavonásra kerül, ha

a.) jogszabály vagy a bíróság jogerős ítélete a választás vagy a delegálás jogellenességét állapítja meg,

b) a domain-használó által az igényléskor vagy átruházáskor megadott adatok vagy bemutatott dokumentumok nem voltak valósak és a valós adatok vagy dokumentumok alapján az igényt el kellett volna utasítani.

6.3 A delegálás törlését a 6.1 c.) d.) és e.) pontban meghatározott esetekben 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag a volt domain-használó, illetve – az e.) pont esetében - örököse vagy átruházó nyilatkozatának kedvezményezettje nyújthat be új igényt.

6.4. Ha a delegálás visszavonására a 6.2. a.) pontja alapján került sor, a delegálás törlését 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag az nyújthat be igényt, akinek kérelmére illetőleg jogai védelme érdekében a visszavonást a bíróság határozata elrendelte.

6.5. A 6.3. és 6.4. alatti esetekben a domain igénylés 1.3.1. pont szerinti nyilvános meghirdetésére nem kerül sor.

 

7. A delegálás átruházása

7.1 Domain-használó jogait új domain-használóra átruházhatja feltéve, hogy

a) a domain-használó helyébe lépő új domain-használó a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,

b) az új delegálás nem ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakkal,

c) a Nyilvántartónak nincs tudomása a domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárásról.

7.2 Az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba.

7.3 Az átruházást az új domain használónak az általa kiállított igénylőlappal, a régi domain használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával, valamint a domain igénylésére vonatkozó szabályok szerint kell az általa választott Regisztrátornál kezdeményezni, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást.

7.4 Átruházás esetén az eredeti domain-használóval kötött szerződés megszűnik. A domain új használójának a domain fenntartására új szerződést kell kötnie az általa választott Regisztrátorral.

 

V. Fejezet: Jogviták intézése

8. Általános szabályok

8.1 A Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfeleléssel kapcsolatban a domain-igénylő és a Regisztrátor között keletkezett vita esetén a Regisztrátor, illetve ha a Regisztrátor kéri, a Nyilvántartó álláspontja döntő. Abban az esetben, ha a vita a Regisztrátor és a Nyilvántartó között keletkezik, akkor a Nyilvántartó álláspontja a meghatározó.

8.2 A domainről folyó jogvita tényét az eljárást kezdeményező fél erre irányuló kérelme, vagy a bíróság döntése alapján Nyilvántartó a Nyilvántartásban rögzíti.

 

9. Jogviták intézése a delegálást megelőzően

9.1 Ha a Panaszosnak kifogása van az ellen, hogy a Nyilvántartó web szerverén nyilvánosan meghirdetett, prioritással nem rendelkező igényben választott konkrét domain név az ott megjelölt domain-igénylőnek delegálásra kerüljön, akkor a Tanácsadó Testület eljárását igényelheti. A Panaszos a kifogását, annak okát megjelölve bármely általa választott Regisztrátornál előterjesztheti olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését a kifogásolt igény nyilvántartásba vételétől számított 14 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja. A határidő elmulasztása esetén a Tanácsadó Testület eljárását nem lehet kérni. A Panaszos kifogását a kifogásolt igény Regisztrátora átvenni köteles, míg más Regisztrátor az átvételről szabadon dönthet. Más Regisztrátor nem tehető felelőssé semmilyen kárért, ami Panaszost a kifogás átvételének megtagadása esetén érhette.

9.2 A Panaszos által választott Regisztrátornak az eljárás kezdeményezésének nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül írásban (postai úton, faxon vagy elektronikus iratban) kell megküldenie a Tanácsadó Testület titkárságának a Panaszos kifogását, indokait, illetve az azokat alátámasztó iratokat. Ennek elmulasztása esetén a Tanácsadó Testület titkársága 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a Regisztrátort, amely tartozik a felszólításról a Panaszost haladéktalanul értesíteni, hogy a hiány a határidőn belül pótolható legyen.. A hiánypótlásra adott határidő elmulasztása esetén az eljárás megszűnik

9.3 A Tanácsadó Testület titkársága a Panaszos által előterjesztett iratok másolatát megküldi a kifogásolt igény Regisztrátorának. A Regisztrátor az eljárás megindításáról haladéktalanul értesíti a domain-igénylőt. A domain-igénylő a Regisztrátoránál 14 napon belül kérheti az igény törlését vagy vállalhatja a Tanácsadó Testület eljárását (a Regisztrátornak a 9.7.3 pontnak megfelelően a Regisztrátor által megszabott Tanácsadó Testület elé viteli díj megfizetése, illetve letétbe helyezése mellett) és a kifogással kapcsolatos véleményét tartalmazó, illetve azt alátámasztó iratokat csatolhat. A Regisztrátor a domain-igénylő döntéséről haladéktalanul értesíti a Tanácsadó Testület titkárságát, illetve megküldi a domain-igénylőtől kapott iratokat. Ennek elmulasztása esetén a Tanácsadó Testület titkársága 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a Regisztrátort. A hiánypótlásra adott határidő elmulasztása esetén a Tanácsadó Testület az eljárást lefolytatja.

9.4 Ha egy nyilvántartásba vett igény teljesítése nem történik meg, mert a Nyilvántartó szerint a Domainregisztrációs Szabályzat előírásainak nem felel meg, akkor a domain-igénylőt erről Regisztrátora az ok megjelölésével haladéktalanul értesíti. A domain-igénylő ekkor a Tanácsadó Testület eljárását igényelheti Regisztrátoránál olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését az elutasítástól számított 14 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik.

9.5 A Regisztrátornak az eljárás kezdeményezésének nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül írásban (postai úton, faxon vagy elektronikus iratban) kell megküldenie a Tanácsadó Testület titkárságának a domain-igénylő kifogását, indokait, illetve az azokat alátámasztó iratokat. Ennek elmulasztása esetén a Tanácsadó Testület titkársága 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a Regisztrátort. A hiánypótlásra adott határidő elmulasztása esetén az eljárás megszűnik.

9.6. A Tanácsadó Testület eljárásának megindítására nyitva álló határidő elmulasztása nem értelmezhető akként, hogy a domain név választásával kapcsolatos jogairól az érintett bármilyen módon lemondott volna, és a választott domain névnek a domain-igénylő részére történő delegálásához hozzájárult volna.

 

9.7. A Tanácsadó Testületre vonatkozó szabályok

9.7.1 A Tanácsadó Testület az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban elvi vagy eseti állásfoglalást hoz. A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát a Tanácsadó Testület állásfoglalásainak, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, és az azokban foglaltak alapján teljesíti vagy tagadja meg a delegálásra vonatkozó igényeket.

9.7.2. Az elvi állásfoglalás a Regisztrátorokra és a Nyilvántartókra kötelező általános iránymutatást tartalmaz igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban. A Tanácsadó Testület elvi állásfoglalását a Nyilvántartó kérheti.

9.7.3 Az eseti állásfoglalás konkrét domain-igénylő konkrét igényének teljesíthetőségére vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását a delegálást megelőzően kérheti bármely Regisztrátor saját elhatározásból, illetve a domain-igénylő vagy az igényléssel szemben kifogást előterjesztő Panaszos megbízása alapján. Az eljárás megindítására vonatkozó megbízás elfogadását a Regisztrátor függővé teheti attól, hogy a megbízó az eljárási díjat befizesse, illetve letétbe helyezze.

9.7.4 A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásának eljárási díját a domain-igénylő Regisztrátora köteles megfizetni a Nyilvántartónak, ha a Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy a konkrét domain-igénylő konkrét igénye nem teljesíthető. Ellenkező esetben a díjat

a) a 9.1 szerint indított eljárás esetén a Panaszos Regisztrátora köteles megfizetni, vagy

b) a 9.4 szerint indított eljárás esetén a Nyilvántartót terheli.

Regisztrátor jogosult az eljárással kapcsolatos költségeit megbízója felé továbbhárítani.

9.7.5 A Tanácsadó Testület eljárása írásbeli, egyebekben eljárásának szabályait maga állapítja meg.

 

10. Jogviták intézése a domain név delegálását követően

A domain-igénylő, illetve domain-használó a domain delegálási igény benyújtásával aláveti magát a domain jogviták intézésére kialakított, a továbbiakban részletezett alternatív vitarendezési eljárásoknak.

 

10.1. Eseti Választottbíróság

10.1.1 A domain-igénylő vagy domain-használó a domain delegálással és regisztrálással, illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben a Regisztrátorral, vagy a Nyilvántartóval, vagy azzal a harmadik személlyel szemben akinek jogait vagy jogos érdekét a domain név delegálásával megsértette, kiköti és elfogadja a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által támogatott Eseti Választottbíróság kizárólagos hatáskörét mindazokban az ügyekben, amelyek elbírálását jogszabály a választottbírósági fórumon lehetővé teszi.

10.1.2 A domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben a Regisztrátor és a Nyilvántartó aláveti magát a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján első fokon a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

10.1.3 Az Eseti Választottbíróság a közzétett eljárási mintaszabályzat szerint jár el.

 

VI. Fejezet: Egyéb rendelkezések

11. A domain technikai működőképességére vonatkozó követelmények

A domain-igénylőnek, illetve a domain-használónak az alábbiakban meghatározott technikai működőképességre vonatkozó követelmények teljesüléséről már a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásakor, majd azt követően is, a delegálás fenntartásának ideje alatt folyamatosan gondoskodnia kell:

11.1 Az Internetről állandó összeköttetéssel, folyamatosan elérhetők legyenek és működjenek az alábbi szolgáltatások (gépek):

a) legalább két domain név szerver (elsődleges és másodlagos), amelyek hitelesen válaszolnak az adott domainre vonatkozóan az 53-as TCP és UDP portokra érkező kérésekre, és

b) legalább egy levelezési (mail) szerver, amelyen a postmaster@<delegálni_kért_domain> címre érkező leveleket az adott domain kezelője fogadja, és képes az RFC-822 követelményeknek megfelelő szabványos formátumú levelet küldeni.

11.2 Az elsődleges és másodlagos domain név szerverek egymástól független állandó Internet hálózati elérhetőséggel rendelkezzenek.

11.3 Az adott domain zóna SOA rekordja szintaktikailag hibátlan legyen, beleértve az RNAME kontakt cím működését.

11.4 Az adott zónában és alzónáiban lévő név bejegyzésekhez tartozó reverse bejegyzéseknek létezniük kell.

11.5 A zónákat ellenőrző számítógép (hureg.nic.hu) számára az adott domain zóna letöltését engedélyezni kell.

 

12. Adminisztratív kapcsolattartó

12.1. A domain-igénylő vagy domain-használó jogosult a domain delegálásával, regisztrálásával, fenntartásával, illetve a domain használattal kapcsolatos viták esetére szóló képviseletére adminisztratív kapcsolattartót meghatalmazni. Az adminisztratív kapcsolattartó meghatalmazása az igénylőlapon, vagy más, az igénylőlapra előírt formai követelményeknek megfelelő nyilatkozatban történik, és visszavonásig érvényes. Ha a domain-igénylő vagy domain-használó másként nem rendelkezik, akkor az adminisztratív kapcsolattartónak saját magát kell tekinteni.

12.2. Az adminisztratív kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokról a domain-használó, illetőleg maga az adminisztratív kapcsolattartó köteles a Regisztrátort értesíteni. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért a kárért, amely abból ered, hogy a változásokról elmulasztották a Regisztrátor értesíteni.

12.3. Adminisztratív kapcsolattartónak csak olyan személy hatalmazható meg, aki magyarországi postacímmel rendelkezik, és magyar nyelvű kommunikációra képes. Külföldi domain igénylő vagy használó köteles az igényléssel egyidejűleg adminisztratív kapcsolattartót meghatalmazni.

12.4. A domain igénylő vagy használó részére küldött értesítéseket az adminisztratív kapcsolattartónak kell elküldeni.

 

13. Vegyes rendelkezések

13.1 A domain regisztráció során az ügyintézés - kivéve, ha a Domainregisztrációs Szabályzat vagy a Felek megállapodása eltérően rendelkezik - általában e-mail (elektronikus levél) vagy telefax útján történik. Nem vonatkozik ez a mód az Igénylőlap benyújtására, melyet (cégszerűen) aláírva eredetiben vagy telefaxon, vagy legalább olyan fokozott biztonságú, elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban, amely meggyőzően bizonyítja az aláíró személyazonosságát, elektronikus úton kell a Regisztrátorhoz eljuttatni. A Regisztrátor vagy a Nyilvántartó korlátozhatja azon technológiák körét, amelyet elfogad az elektronikus aláírással kapcsolatban. Ha a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó szükségesnek látja, akkor kérheti az igénylőlap, illetve az igények, a módosítási vagy átruházási kérelmek elbírálásához szükséges okiratok eredetijének, vagy hitelesített másolatának bemutatását.

13.2 Az e-mailen vagy telefaxon elküldött értesítéseket az ellenkező bizonyításáig a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. Az így küldött dokumentumok hitelességéért a küldő fél felelős. A domain ügyintézéssel kapcsolatban a felek közötti kommunikáció során keletkezett e-mailt minősített elektronikus aláírás hiányában is hitelesnek kell tekinteni, mint amelynek tartalma – az ellenkező bizonyításáig – az eredetivel egyező, változtatás nélküli, amelyre bármely fél alappal hivatkozhat.

13.3. A domain igénylő, és a domain használó tartozik az adataiban bekövetkezett változást a változás megtörténtét követően haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni. Ha a domain igénylő vagy használó olyan szervezet, amely nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése megtörténte előtt kezdte meg működését, a nyilvántartásba vétel vagy bejegyzés tényét, illetve az erre irányuló kérelmet jogerősen elutasító végzés tényét tartozik a végzés kézhezvételét követően haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni.

13.4 A domain-igénylőhöz, illetve domain-használóhoz intézett hivatalos értesítéseket, felhívásokat az általa, illetve a meghatalmazott adminisztratív kapcsolattartó által megadott e-mail címre, telefax számra vagy postai címre kell küldeni. Saját felelőssége, hogy olyan e-mail vagy postai címet illetve telefax számot adjon meg, illetve a megadott címet szükség szerint úgy aktualizálja, hogy az oda címzett értesítésekről, felhívásokról haladéktalanul értesüljön. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel az értesítés elmulasztásából eredő kárért, ha a domain igénylő vagy használó az általa megadott címen nem érhető el.

13.5 A regisztrációs eljárások (igénylés, módosítás, felmondás, átruházás stb.) során az érintettek (domain-igénylő, domain-használó, átruházó, kedvezményezett, adminisztratív kapcsolattartó stb.) jogosultságát, illetve azonosságát a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó a tőle elvárható mértékben vizsgálja, aminek alapja elsősorban:

a) magánszemély esetén:

i) régi típusú személyazonossági igazolvány,

ii) új típusú személyi igazolvány (kártya),

iii) útlevél,

iv) letelepedési engedély,

b) szervezet estén:

i) a szervezet létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló hatósági (közigazgatási vagy bírósági) határozat, bejegyző végzés, illetve a bejegyzésre, nyilvántartásba vételre irányuló eljárás megindítását hivatalosan igazoló okirat (kérelem bírósági érkeztető pecséttel ellátott példánya),

ii) a szervezet nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány),

c) védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat,

d) minősített elektronikus aláírási tanúsítvány

13.6 Regisztrátor lehet bármely Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely a Domainregisztrációs Szabályzatban meghatározott tevékenység folytatására jogosult, rendelkezik a tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint közte és Nyilvántartó között franchise szerződés van hatályban.

13.7 Regisztrátor megszűnése, illetve regisztrátori jogosultsága elvesztése esetén a szerződésekben új Regisztrátor léphet a régi helyébe. Ha erre nem kerül sor, akkor a régi Regisztrátor helyett a Nyilvántartó értesíti a régi Regisztrátor által fenntartott domainek domain-használóit a domain-fenntartási szerződés megszűnéséről és a Regisztrátor helyett rögzíti ezt a Nyilvántartásban is. Ezt követően a 6.1.c pont szerint folytatódik az eljárás.

13.8 A jelen Domainregisztrációs Szabályzat 2003. január 1.-től a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek helyébe lép. Ahol szerződés vagy bármely más okirat a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveket említi, ott a hatálybalépését követően a jelen Domainregisztrációs Szabályzatot kell érteni.

13.9 A korábban delegált domainek esetén a delegálás jogszerűsége a korábban hatályos regisztrációs szabályzatok szerint kerül elbírálásra.

 

A jelen Domainregisztrációs Szabályzatot a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete 2002. december 19-én tartott közgyűlése határozattal elfogadta.

 

Záradék:

A Domainregisztrációs Szabályzat elfogadásakor még nem történt meg azoknak a nemzetközi internetes szabványoknak a véglegesítése, amelyek az ékezetes domainnevek bevezetésének műszaki hátterét, követelményeit rögzítik. Ezen kérdések tisztázódásáig az ékezetes domain nevek delegálása a .hu közdomainek alatt nem kezdődhet meg. Annak érdekében azonban, hogy majd a szabványok véglegesítését követően a lehető legrövidebb időn belül meg lehessen kezdeni az ékezetes domain nevek delegálását, a jelen záradék már rögzíti azon szabályokat, amelyek az ékezet nélküli domain nevek delegálásáról szóló fenti Domainregisztrációs Szabályzatot módosítják akkor, amikor a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete az ékezetes domain nevek delegálását megkezdi.

1. Az ékezetes domain nevek delegálásának meghirdetésekor

a) a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontjában az "(ékezetek nélkül)" kitétel helyébe "(összes ékezet nélkül vagy összes ékezettel)" szöveg kerül,

b) a Domainregisztrációs Szabályzat 2.1.2.a pontjában a választható karakterek kiegészülnek a magyar ékezetes kisbetűkkel (á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű). Az ékezetes domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, az ékezetes karakterek a kódolatlan nevekben szerepelhetnek.

2. Az ékezetes nevek bevezetésekor egy később meghatározandó átmeneti ideig minden igény előtt azok az ékezetes domain nevekre vonatkozó igények élveznek prioritást, amely igények egyébként prioritásra jogosultak, és amelyek esetében az ékezet nélküli formára (karakterről-karakterre) átírt alak olyan domain nevet ad eredményül, amely domain név az adott közdomain alatt már a domain-igénylő használatában van. Az átmeneti időt követően ezen igények is a prioritásra jogosult igényekkel azonosan kezelendők.

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika