Archívum


Igénylőlap
közvetlenül a hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez
(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve, egy Igénylőlapon csak egy domain kérhető!)

A választott domain név:

Új igény, vagy korábbi módosítása? Ha módosítás, akkor az oka:

Prioritásos igény?        [  ] Igen        [  ] nem:

Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám:

Mely közdomain alá kéri a delegálást (egy Igénylőlapon egyet):
[  ] hu közdomain    [  ] második szintű közdomain, mégpedig:  ______________________

az Igénylő azonosítója (szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy egyéni Igénylő személyi(igazolvány) száma):

az Igénylő teljes neve (magyarul):

szervezet esetén angolul:

az Igénylő postai címe:
   jogi státusza:
   telefonszáma:
   telefaxszáma:

az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy
   neve:
   postai címe:
   telefonszáma:
   telefaxszáma:
   e-mail címe:

Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy
a) a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveket ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
b) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
c) a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
d) a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről önként lemondok. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából a cégjegyzék adatbázis és a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhető;
e) hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, és kijelentem, hogy ehhez az ott megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezem;
f) tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően a Regisztrátor szerzi be;
g) kijelentem, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a Web Szerveren megtalálható rá vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

dátum / az Igénylő képviselőjének neve / cégszerű aláírás:
 
 

Mellékelem a következő dokumentumokat:

 

a Regisztrátor neve:

...................................................................................................................................

Igénylőlap technikai melléklet
(kitöltéséhez célszerű a Regisztrátorral egyeztetni)


Az Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy
   neve:
   postai címe:
   telefonszáma
   telefaxszáma:
   e-mail címe:

Az elsődleges név szerver neve:
    IP címe:
A másodlagos név szerver neve:
    IP címe:

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika