Archívum

Az Internet domainek delegálásának és regisztrálásának szabályai a .hu közdomainekben

I. Fejezet

1. Általános szabályok

Közdomain: A hu felső szintű, továbbá ezalatt szükség szerint megnyitott második szintű (pl. co.hu, info.hu) Internet domainek (a közdomainek aktuális listája a Web Szerveren megtalálható).

Delegálás: Egy Internet domain más részére történő kezelésbe adása.

Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.

Fődomain: Közvetlenül valamelyik Közdomain alatt delegált Internet domain (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu).

Szabályzat: A jelen szabályzat. A Szabályzat kizárólag a Fődomainek delegálását és regisztrációját szabályozza. A Szabályzat szóhasználatában a "domain" alatt Fődomaint kell érteni.

Igénylő: Akinek a domain a kezelésébe kerül.

Regisztrátor: Az az Igénylő által választott szervezet, amely az Igénylő domain delegálással és/vagy adat regisztrálással kapcsolatos ügyeit intézi.

Igénylőlap: Az Igénylőlapot az Igénylő tölti ki és írja alá, majd eljuttatja a Regisztrátorhoz. Az Igénylőlap űrlapja bármely Regisztrátornál díjtalanul beszerezhető, illetve a hálózatról letölthető.

Adminisztratív kapcsolattartó: Az Igénylőlapon megjelölt adminisztratív kapcsolattartó képviseli az Igénylőt a domain delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos ügyekben. Ez kiterjed, de nem korlátozódik a delegálás és/vagy a nyilvántartott adatok módosítására.

Technikai kapcsolattartó: Az Igénylőlapon megjelölt technikai kapcsolattartó képviseli az Igénylőt a domain delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos műszaki ügyekben, különösen a domain technikai működőképességére vonatkozó követelmények teljesítésében.

Védett Név: Olyan speciális név, amely Fődomain névként nem regisztrálható (pl.: ac, com, ftp, www, ns, dns, mx). A Védett Nevek aktuális listája a Web Szerveren megtalálható.

Nyilvántartó: A Nyilvántartó a Közdomainek kezelője. A Nyilvántartó név szervereket üzemeltet a Közdomainekre nézve. A Nyilvántartó kezeli (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi) a delegált Fődomainekkel és Igénylőikkel kapcsolatos adatokat.

Web Szerver: A Közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos információk Internetes megjelenésének helye: http://www.domain.hu.

Tanácsadó Testület: A Nyilvántartó mellett működő, felkért független szakértőkből álló bizottság, amely a domain nevek választhatóságával kapcsolatos vitás kérdésekben dönt.

Eseti Választottbíróság: A független jogász és informatikai szakemberekből összeállított listáról az Igénylő és a Regisztrátor vagy Nyilvántartó, illetve a harmadik személy fél, - aki az igényelt domain névvel kapcsolatban keresettel élt - által választott, általában három tagú testület, amely a közzétett eljárási szabályzat szerint jár el, és döntése a választottbíróságról szóló 1994. évi LXXI. tv. értelmében jogerős bírói ítélet hatályával bír.
 

2. A domain delegálás igénylése és regisztrálása

2.1 Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik. Az Igénylőnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Szabályzat szerinti valamennyi követelmény teljesüléséről.

2.2 Az igénylés időpontja az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat, amikor a számítógépes regisztrációs rendszer az igénylést nyilvántartásba vette.

2.3 A bejegyzés időpontja az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat, amikor az igényelt domain neve és névszerverei szabályos eljárással bekerülnek a vonatkozó Közdomain adatállományába.

2.4 Az Igénylőnek a valóságnak megfelelően, formailag és tartalmilag helyesen, az összes kötelezően megadandó adattal ki kell töltenie az Igénylőlapot. Az Igénylőlapot az Igénylő természetes személynek, illetve szervezet esetén a szervezet aláírási joggal bíró felelős vezetőjének kell aláírnia. Az Igénylőlap kitöltött, aláírt eredeti hiteles példányát, továbbá az esetlegesen szükséges egyéb igazoló dokumentumokat a Regisztrátorhoz kell eljuttatni, akinek ezeket a dokumentumokat meg kell őriznie. Ezen követelmények teljesítésének hiányában az igénylés érvénytelen.

2.5 Ha az igénylés teljesíthető, akkor a Regisztrátor végrehajtja a delegálást, a megfelelő adatbázisokban regisztrálja a következő adatokat:
    i) a delegált domain neve,
    ii) a delegált domain elsődleges és másodlagos név szervereinek címe,
    iii) a delegált domain Igénylőjének és a kapcsolattartóknak az adatai.

2.6 A Regisztrátor és az Igénylő közötti, a delegálás aktiválásának és fenntartásának feltételeit rögzítő szerződés nem lehet ellentétes a Szabályzattal.
 

3. A domain technikai működőképességére vonatkozó követelmények

3.1 Már a domain delegálásra vonatkozó igény benyújtásakor az Internetről állandó összeköttetéssel, folyamatosan elérhetők legyenek és működjenek az alábbi szolgáltatások (gépek):
 • a) legalább két domain név szerver (elsődleges és másodlagos), amelyek hitelesen válaszolnak a delegálni kért domainre vonatkozóan az 53-as TCP és UDP portokra érkező kérésekre, és
 • b) legalább egy levelezési (mail) szerver, amelyen a postmaster@<delegálni_kért_domain> címre érkező leveleket a domain kezelő fogadja, és képes az RFC-822 követelményeknek megfelelő szabványos formátumú levelet küldeni.
3.2 Az elsődleges és másodlagos domain név szerverek egymástól független állandó Internet hálózati elérhetőséggel és egymástól független tápellátással rendelkezzenek.

3.3 A delegálni kért vagy már delegált zóna SOA rekordja szintaktikailag hibátlan legyen.

3.4 A delegálni kért vagy már delegált zónában és alzónáiban lévő név bejegyzésekhez tartozó reverse bejegyzéseknek létezniük kell.

3.5 Az Igénylőnek lehetővé kell tennie, hogy a zónákat ellenőrző számítógép (hureg.nic.hu) a delegálni kért vagy már delegált zónát letöltse.

3.6 A 3.1 - 3.5 követelmények teljesüléséről az Igénylőnek a regisztrációs eljárást követően is, a delegálás ideje alatt végig, folyamatosan gondoskodnia kell, ellenkező esetben a delegálás előbb felfüggesztésre, majd visszavonásra kerül.
 

4. A domain névre vonatkozó formai követelmények

4.1 A domain név legalább 2 karakterből álljon és ne legyen több 24 karakternél. Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó domain név választása.

4.2 A domain névben használható karakterek

 • a) a latin abc ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá
 • b) a numerikus karakterek (0-9), továbbá
 • c) a kötőjel (-).
4.3 A domain név elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat.

4.4 A numerikus karakterrel kezdődő domain nevek használatát az RFC1035 nem ajánlja, ezért működőképességükért vagy a használatukból adódó károkért a Regisztrátor vagy Nyilvántartó szervezet minden felelősséget elhárít!
 

5. A domain név megválasztása

5.1 Az Igénylő a neki delegált domain nevét a Szabályzat által kijelölt keretek között maga választja meg.

5.2 Valamely domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért az Igénylő felelős.

5.3 Az Igénylő nem választhat Védett Nevet.

5.4 Ha már delegált domain nevéről derül ki, hogy megválasztása és/vagy használata a Szabályzatba ütközik, akkor az Igénylőnek másik domain nevet kell választania, ellenkező esetben a domain delegálása visszavonásra kerül.

5.5 A szabályzatban meghatározott felek között a domain név megfelelősége tárgyában keletkezett vita esetén a Regisztrátor, illetve a Nyilvántartó álláspontja döntő. Abban az esetben, ha a vita a Regisztrátor és a Nyilvántartó között keletkezik, akkor a Nyilvántartó álláspontja a meghatározó.

5.6 Az Igénylő nem választhat és nem használhat olyan domain nevet, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

  a) jogellenes, vagy
  b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
  c) megtévesztő.
Az Igénylőnek ilyen esetben egy másik nevet kell domainje azonosítására választania. Ugyanakkor sem a Nyilvántartó, sem a Regisztrátorok nem vállalnak felelősséget azért, hogy minden ilyen esetet felismernek.
 

6. A delegálás fenntartásának felmondása

6.1 A Regisztrátor szabadon dönthet valamely domain delegálás felmondásáról, ugyanakkor az Igénylő bármely Regisztrátorhoz fordulhat a delegálás fenntartása érdekében.

6.2 A Regisztrátornak a delegálás fenntartásának felmondásáról az Igénylő adminisztratív kapcsolattartóját tértivevényes levélben írásban kell értesítenie. Az Igénylőnek 60 nap áll rendelkezésére, hogy valamely Regisztrátorral a delegálás fenntartásáról megállapodjon. Amennyiben az Igénylő a fenntartásról a felmondást követő 60 napon belül egyetlen Regisztrátorral sem állapodik meg, akkor a domain delegálás automatikusan törlődik, a domain azonosítására használt domain név felszabadul.
 

7. A delegálás felfüggesztése vagy visszavonása

7.1 A domain delegálás felfüggesztésére vagy visszavonására kerül sor, ha:
 • a) az Igénylő nem tesz eleget a Szabályzatban megfogalmazott követelményeknek, vagy
 • b) az Igénylő által megadott adatok nem voltak valósak és ezek az adatok befolyással voltak a delegálási igény elbírálására, vagy
 • c) az Igénylővel kapcsolatban a delegáláshoz rendelkezésre álló adatok később megváltoztak, és a megváltozott adatok alapján a delegálás nem történt volna meg, vagy
 • d) a bíróság jogerős ítélete, törvény, rendelet ezt írja elő, vagy
 • e) az Igénylő elveszti a domain név használatához fűződő jogosítványát, vagy
 • f) az Igénylő a domaint és/vagy a domain nevet jogellenesen, megtévesztően, rosszhiszeműen használja, illetve igényelte, vagy
 • g) a domain és/vagy a domain név használata az Internet működésében műszaki zavarokat okoz.
A domain delegálásának felfüggesztéséről vagy visszavonásáról a Regisztrátor értesíti az Igénylő műszaki és/vagy adminisztratív kapcsolattartóját.

7.2 Felfüggesztéskor a domain műszaki delegálása megszűnik, de a domaint azonosító név nem szabadul fel, és ha az Igénylő (illetve kapcsolattartója) megszünteti a felfüggesztést kiváltó problémát, akkor az eredeti domain névvel a domain újra elérhetővé válik.

7.3 Visszavonáskor a teljes domain delegálás törlődik, a domain azonosítására használt domain név felszabadul, az Igénylő megszűnik a domain kezelőjének lenni.
 

8. Lemondás a delegálásról

8.1 Az Igénylő a Regisztrátornál jelentheti be, hogy lemond a domain kezeléséről. Ekkor a domain delegálás törlődik, a domain azonosítására használt domain név felszabadul.

8.2.A domain kezelői jogáról az Igénylő lemondhat más javára abban az esetben, ha ez az új Igénylő teljesíti a Szabályzat szerinti követelményeket. A kedvezményezettet megnevező lemondást ugyanahhoz a Regisztrátorhoz kell eljuttani, ahol az új Igénylő a szabályos igénylését benyújtja. Az új Igénylővel kapcsolatban a Szabályzat szerinti regisztrációs eljárást le kell folytatni és amennyiben akadálya nincs, akkor a delegálás az új Igénylő számára történik.
 

9. A Regisztrátornak fizetendő díjak

9.1 A Regisztrátor az adminisztrációs tevékenysége fedezésére az Igénylőktől valamely domain delegálásának aktivizálásáért egyszeri regisztrációs díjat és fenntartásáért rendszeres fenntartási díjat szedhet. A feltételeket a Regisztrátor és az Igénylő a megbízási szerződésben rögzítik.

9.2 A díjakat a Regisztrátorok egymástól függetlenül, szabadon állapítják meg.

9.3 Közös érdek, hogy a nyilvántartott adatok pontosak, aktuálisak legyenek, ezért az adatok módosításáért külön díjat a Regisztrátor nem számíthat fel (ennek fedezésére is a fenntartási díj szolgál).
 

10. Egyéb szabályok

10.1 A Nyilvántartó és a Regisztrátorok valamely domain név megválasztásával, használatával kapcsolatos bármely jogvitát maguktól elhárítanak, valamely domain név megválasztása és használata az Igénylő felelőssége.

10.2 Az Igénylő által megnevezett adminisztratív kapcsolattartónak magyarországi postai címmel kell rendelkeznie és magyar nyelvű kommunikációra képesnek kell lennie.

10.3 Az Igénylő az Igénylőlap benyújtásával és aláírásával egyben kijelenti és vállalja a következőket:

 • a) a Szabályzatot ismeri és betartja, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadja. Tudomásul veszi, hogy a domain delegálást saját kockázatára igényli, és sem a Nyilvántartót sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;
 • b) az Igénylő az egyedüli felelős az általa igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, az Igénylő vállalja, hogy a helyükbe lép, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megad részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;
 • c) az Igénylő a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíti a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövet annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;
 • d) az Igénylő kijelenti, hogy a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az általa választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (például: névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerez, a névről önként lemond, illetve másik nevet választ. Tudomásul veszi, hogy ellenőrzés céljából a cégjegyzék adatbázis és a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa (a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen) hozzáférhető;
 • e) hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek;.
 • f) az Igénylő tudomásul veszi, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést az Igénylő, illetve az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése alapján, a Tanácsadó Testület eljárási díja befizetését követően a Regisztrátor szerzi be;
 • g) az Igénylő kijelenti, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben aláveti magát a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a Web Szerveren megtalálható rá vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.


10.4 A domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést az Igénylő illetve az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése alapján, az eljárási díj befizetését követően a Regisztrátor szerzi be.

10.5 A domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó aláveti magát a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján első fokon jogerősen bírálja el.

10.6 A szabályzatban meghatározott felek egymás közötti kommunikációja általában elfogadott e-mail vagy fax útján is. Az Igénylőlap esetében azonban feltétlenül az eredeti példányt kell a Regisztrátorhoz eljuttatni. A Regisztrátor kérheti az igények elbírálásához szükséges okiratok eredetijének bemutatását. A másolt vagy faxon küldött dokumentumok hitelességéért a küldő fél felelős.

10.7 Jelen szabályozás 2000. március 1-én 0 órakor lép hatályba.

.....................................................................................

II. Fejezet

Közvetlenül a hu közdomain alá történő delegálásra vonatkozó specifikus szabályok

11. Az Igénylőre vonatkozó kritériumok

11.1 Az Igénylő bármely hazai természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság lehet. Igénylő lehet továbbá Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott védjegy jogosultja (akkor is, ha külföldi).

11.2 Ha az Igénylő szervezet, akkor az Igénylőlapon meg kell adnia az adószámát vagy ha ezzel nem rendelkezik, akkor a hivatalos nyilvántartásba vagy lajstromba vételi bejegyzés számát.
 

12. Valamennyi igényre vonatkozó szabályok

12.1 Magyarországi települések neveit csak a helyi önkormányzat választhatja.

12.2 Országneveket (magyarul, angolul és saját nyelven) csak az adott ország állami képviselete választhatja.
 

13. Prioritással rendelkező igények kezelése

13.1 Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyeknél a választott név:
 • a) az Igénylő szervezet hivatalos bírósági nyilvántartásbavételét igazoló dokumentumban (pl. cégbírósági bejegyzésben), illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezés, vagy
 • b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által az Igénylő, mint jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat (szó, szavak)
13.2 Az Igénylőnek a 13.1 pont szerinti okirat (például bírósági végzés, hitelesített cégjegyzék kivonat vagy lajstromba vételi határozat) másolatát el kell juttatnia a Regisztrátorhoz.

13.3 Prioritással rendelkező igények esetén a választott domain névnek és a 13.1 pont szerinti dokumentumon szereplő elnevezésnek (ékezetek nélkül) betű szerint egyeznie kell. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötőjelesen igényelhetők. A szervezeti formára, szakmai ágra vonatkozó szavak, jelölések elhagyhatók.

13.4 A prioritással rendelkező igények kiszolgálása időrendi sorrendben, előzetes nyilvános meghirdetés nélkül történik.
 

14. Prioritással nem rendelkező igények kezelése

14.1 Amennyiben az Igénylő által választott domain nevet nem támasztja alá a 13.1 pont szerinti dokumentum, az igénylés nem rendelkezik prioritással.

14.2 A prioritással nem rendelkező igények előzetes nyilvános meghirdetésre kerülnek:

 • a) A választott domain név a meghirdetés dátumával együtt megjelenik a Web Szerveren.
 • b) A meghirdetéstől számított 2 héten belül a meghirdetett domain névvel azonosított domain delegálására vonatkozó igényt nyújthat be az az Igénylő is, akinek igénye megfelel a 13.1-3 pontokban megfogalmazott követelményeknek, továbbá a 13.1 pont szerinti nyilvántartásba/lajstromba vétel korábbi keletű, mint a 14.2.a pont szerinti meghirdetés dátuma.
14.3 Ha van a 14.2.b pont szerinti feltételeket teljesítő Igénylő, akkor a delegálás az ő javára történik (ha esetleg több ilyen Igénylő is jelentkezne, akkor közöttük igénylésük időrendje dönt), ha ilyen nincs, akkor a delegálás az eredeti Igénylő javára történik.
 

.....................................................................................

III. Fejezet

Közvetlenül a második szintű közdomainek alá történő delegálásra vonatkozó specifikus szabályok

15. Az Igénylőre vonatkozó kritériumok

15.1 Az Igénylő bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság lehet.
 

16. Névválasztásra vonatkozó szabályok

16.1 A tm.hu közdomain alatt az Igénylő csak olyan karaktersorozatot választhat domain névként, amely a Magyar Szabadalmi Hivatal által az Igénylő számára védjegyként lajstromba vett védett megnevezés (az ékezetek elhagyásával átírva).
 

17. A delegálási eljárásra vonatkozó szabályok

17.1 Az igények kiszolgálása időrendi sorrendben, előzetes nyilvános meghirdetés nélkül történik.
 

.....................................................................................

Igénylőlap közvetlenül a hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez

.....................................................................................

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika