Archívum

REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

REGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

 

Internet domain név bejegyzés és fenntartás szabályai közvetlenül a közdomainek alá

 

I. Fejezet

A regisztrálás általános szabályai

 

 

1. Általános rész

 

1.1 Regisztráló szervezet: A regisztráló szervezet az egyesületi formában működő Internet Szolgáltatók Tanácsa, amelynek hazai Internet szolgáltatók a tagjai.

 

A regisztráló szervezet határozza meg a hazai közdomainek körét, alkotja meg a hazai közdomainekbe történő regisztráció Szabályzatát és ellenőrzi annak betartását. A regisztráló szervezet a regisztrációval kapcsolatos általános szabályozásában és egyedi döntéseiben mindenkor figyelembe veszi a témával kapcsolatban megszületett joghatályos követelményeket, így különösen a vonatkozó törvényeket, államigazgatási rendeleteket és határozatokat, illetve jogerős bírósági ítéleteket. A regisztráló szervezet fenntartja a jogot, hogy szabályozását és eljárását bármikor módosítsa, esetleges új követelményekhez igazítsa.

 

A regisztráló szervezet a Szabályzatban meghatározott korlátok között garantálja, hogy közvetlenül a közdomainek alá regisztrált nevek, mint Internet domain nevek időkorlát nélkül fennmaradnak és használhatók mindaddig, amíg az Igénylő a Szabályzatban foglaltaknak a maga részéről eleget tesz.

 

1.2 Közdomain: A hu elsőszintű, továbbá a szükség szerint megnyitott második szintű domainek. A második szintű közdomainek aktuális listája a regisztráló szervezet WWW szerverén megtalálható. Jelen Szabályzat kizárólag közvetlenül a közdomainek alá történő Internet domain nevek regisztrálására terjed ki.

 

1.3 Regisztrátor: Olyan Internet szolgáltató, amely az Internet Szolgáltatók Tanácsának tagja és amelyhez a regisztráló szervezet az Internet domain nevek bejegyzésével és fenntartásával összefüggő ügyintézést, az Igénylőkkel való kapcsolattartást delegálta. Az Igénylő bármely Regisztrátorhoz fordulhat.

 

1.4 Igénylő: Közvetlenül valamely közdomain alá Internet domain nevet bejegyeztetni, illetve fenntartatni kívánó természetes vagy jogi személy.

 

1.5 Szabályzat: A jelen szabályzat, amely minden Igénylőre és Regisztrátorra vonatkozik. A Regisztrátor alkalmazhat a Szabályzatnál részletesebb, bővebb (üzlet)szabályzatot, de a Szabályzattal ütköző szabályozást nem alkalmazhat.

 

1.6 Igénylőlap: Az Igénylőnek a valóságnak megfelelően és szabályosan (formailag és tartalmilag helyesen) ki kell töltenie az Igénylőlapot, különösen annak "kötelező" rovatait. Az Igénylőlapot az Igénylő természetes személynek, illetve szervezet esetén a szervezet aláírási joggal bíró felelős vezetőjének kell aláírnia. Az Igénylőlap kitöltött, aláírt eredeti hiteles példányát a Regisztrátorhoz kell eljuttatni. Az Igénylőlap űrlapja bármely Regisztrátornál díjtalanul beszerezhető, illetve a hálózatról letölthető.

 

1.7 Adminisztratív felelős: Az Igénylőlapon megjelölt adminisztratív felelős jogosult az Igénylőt a regisztrációval, a név és a hálózat használatával kapcsolatos ügyekben képviselni, ami kiterjed, de nem korlátozódik a név, illetve a nyilvántartott adatok módosítására, aktualizálására. Az Igénylőnek küldött hivatalos értesítéseket az általa kitöltött Igénylőlapon szereplő adminisztratív felelős postai címére kell ajánlott levélben küldeni. Az adminisztratív felelős személye csak az eredeti Igénylő természetes személy által vagy az Igénylő szervezet aláírási joggal bíró felelős vezetője által aláírt új Igénylőlap benyújtásával módosíttatható.

 

1.8 Speciális nevek: Az Internethez kapcsolódó olyan speciális nevek (pl.: arpa, edu, ac, gov, mil, net, org, or, com, co, ind, pp, priv, info, biz, iskola, ftp, www, ns, dns, mx, int, tm, nui, firm, store, web, arts, rec, nom), amelyek általában fenn vannak tartva, esetleges kiadásukat csak a regisztráló szervezet egyedi döntés alapján hagyhatja jóvá. A speciális nevek aktuális listája a regisztráló szervezet WWW szerverén megtalálható.

 

 

2. Névválasztásra vonatkozó formai szabályok

 

2.1 A név legalább 2 karakterből álljon és ne legyen több 24 karakternél. Ettől eltérő név csak különösen indokolt esteben és csak a regisztráló szervezet egyedi határozata alapján regisztrálható. Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó név választása.

 

2.2 A névben használható karakterek

 1. a latin abc ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá
 2. a numerikus karakterek (0-9), továbbá
 3. a kötőjel (-).
 

2.3 A név elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat.

 

2.4 A numerikus karakterrel kezdődő nevek használatát az RFC1035 nem ajánlja, ezért működőképességükért vagy a használatukból adódó károkért a regisztráló szervezet minden felelősséget elhárít!

 

 

3. A domain működőképességére vonatkozó kritériumok

 

3.1 Az igény benyújtásakor az igényelt nevű domainre vonatkozóan már az Internetről állandó összeköttetéssel, folyamatosan elérhetők legyenek és működjenek az alábbi szolgáltatások (gépek):

 1. legalább két domain név szerver (elsődleges és másodlagos), amelyek hitelesen válaszolnak az 53-as TCP és UDP portokra érkező kérésekre,
 2. legalább egy mail szerver, amely a regisztrálandó névre érkező elektronikus leveleket kezelni tudja (különösen legyen képes fogadni a postmaster@név.hu típusú címre érkező leveleket), és az RFC-822 követelményeknek megfelelő szabványos formátumú levelet képes küldeni.
 

3.2 Az elsődleges és másodlagos domain név szerverek egymástól független hálózati elérhetőséggel és tápellátással rendelkezzenek.

 

3.3 A zóna SOA rekordja szintaktikailag hibátlan legyen.

 

3.4 A domain működőképességére vonatkozó kritériumok teljesítése érdekében célszerű, ha az Igénylő a számára Internet elérést nyújtó szolgáltatóhoz fordul tanácsért, információért, illetve igényét a szolgáltatóval egyezteti.

 

 

4. A regisztráció elutasítása

 

4.1 A Regisztrátor vagy a regisztráló szervezet a regisztrációs kérelmet elutasíthatja. Ennek oka kiterjed, de nem korlátozódik arra, ha

 1. a bíróság jogerős ítélete, törvény, rendelet vagy közigazgatási határozat ezt írja elő,
 2. az Igénylő nem tesz eleget a Szabályzat követelményeinek,
 3. az igényelt konkrét név elfogadhatatlan.
 

4.2 Az Igénylő kérésére a Regisztrátor a kérelmet a Regisztrációs Bizottság elé terjesztheti, amely szavazással dönt.

 

4.3 A Regisztrátor ugyanakkor tanácsot és segítséget adhat az Igénylőnek ahhoz, hogy a követelményeket teljesíteni tudja.

 

 

5. A név védelme

 

5.1 Egy név nem tartozhat több Igénylőhöz, egy bizonyos név csak egyetlen Igénylő számára regisztrálható.

 

5.2 Az Igénylő az általa regisztráltatott, illetve használt névről bármikor lemondhat, a név ekkor a regisztráló szervezetre száll vissza. A nevet az Igénylő senki másra át nem ruházhatja.

 

5.3 Nevet csak azonnali használat céljára lehet kérni, előre (pl. a Szabályzat szerinti feltételek teljesüléséig) lefoglalni nem lehet.

 

5.4 Bármely nevet az azt időben előbb igénylő számára kell regisztrálni és a név a továbbiakban ehhez az Igénylőhöz tartozik a következő eseteket kivéve:

 1. az Igénylőnek a névre vonatkozó regisztrációs igénye elutasításra kerül, vagy
 2. a név az Igénylőtől visszavonásra kerül.
Ezen kivételes esetekben a név a következő legrégebben jelentkezett Igénylő számára regisztrálható, ha egyébként a regisztráció követelményeinek megfelel.

 

5.5 Az igénylés időpontja az, amikor a Regisztrátor az Igénylőtől az adott névre vonatkozó Igénylőlapot átveszi.

 

 

6. A név fenntartásának felmondása

 

6.1 A Regisztrátor szabadon dönthet valamely név fenntartásának felmondásáról, ugyanakkor az Igénylő bármely Regisztrátorhoz fordulhat a név fenntartása érdekében.

 

6.2 A Regisztrátornak a név fenntartás felmondásáról az Igénylő adminisztratív felelősét és a regisztráló szervezetet egyidejűleg írásban kell értesítenie. Az Igénylőnek 60 nap áll rendelkezésére, hogy valamely Regisztrátorral a név fenntartásáról megállapodjon. A regisztráló szervezet garantálja, hogy ezen türelmi idő alatt a név használható marad és jogfolytonosan az Igénylő használhatja. Amennyiben az Igénylő a fenntartásról a felmondást követő 60 napon belül egyetlen Regisztrátorral sem állapodik meg, akkor a nevet a regisztráló szervezet visszavonja.

 

 

7. A regisztrált név visszavonása

 

7.1 Nevet csak a regisztráló szervezet vonhat vissza. Ha a visszavonás nem felmondás következménye (amelyről az Igénylőt a Regisztrátor értesíti), akkor a visszavonásra vonatkozó döntésről a regisztráló szervezetnek az Igénylő adminisztratív felelősét 60 nappal a visszavonás végrehajtása előtt írásban értesítenie kell.

 

7.2 A regisztrált nevet a regisztráló szervezet visszavonja, ha:

 1. az Igénylő 60 nap eltelte után sem állapodott meg egyetlen Regisztrátorral sem a név fenntartásában,
 2. az Igénylő figyelmeztetés ellenére 60 nap eltelte után sem tesz eleget a jelen szabályzatban megfogalmazott követelményeknek,
 3. a regisztrációkor az Igénylő által adott adatok nem voltak valósak, és az adat befolyással volt az igény elbírálására,
 4. a bíróság jogerős ítélete, törvény, rendelet vagy közigazgatási határozat a regisztráló szervezetet a név visszavonására kötelezi,
 5. az Igénylő a névről lemond,
 6. a név fenntartásában nincs érdekelt (pl. az Igénylő szervezet megszűnése miatt),
 7. az Igénylő a nevet átruházási céllal igényelte,
 8. a név használata az Internet működésében műszaki zavarokat okoz.
 

7.3 Amennyiben a név visszavonására az Igénylő szervezet megszűnése miatt kerül sor, és az Igénylő szervezet jogutódja ezt kéri, akkor a megszünést követően 6 hónapos türelmi ideig a jogutód az átállás zökkenőmentes végrehajtása érdekében még használhatja a nevet.

 

 

8. A Regisztrátornak fizetendő díjak

 

8.1 A Regisztrátor az adminisztrációval kapcsolatos tevékenysége fedezésére az Igénylőktől valamely név regisztrálásáért egyszeri regisztrációs díjat és fenntartásáért rendszeres használati díjat szedhet. A díjakat a Regisztrátorok egymástól függetlenül, szabadon állapítják meg, és díjrendszerüket nyilvánosságra kell hozniuk.

 

8.2 Közös érdek, hogy a nyilvántartott adatok pontosak, aktuálisak legyenek, ennek érdekében a használati díj hivatott fedezni az Igénylőlapon szereplő adatok módosításának, aktualizálásának költségeit is, ezért külön díjat a Regisztrátor nem számíthat fel.

 

 

9. Egyéb szabályok

 

9.1 A regisztráló szervezet és a Regisztrátorok valamely név használatával kapcsolatos bármely jogvitát maguktól elhárítanak: valamely név regisztráltatása és használata az Igénylő felelőssége. Ha az Igénylő egy nevet jogtalanul használ, úgy a névről való lemondás érdekében egyedül vele szemben léphet fel az, akinek ehhez érdeke fűződik.

 

9.2 A regisztráló szervezet és a Regisztrátorok fenntartják a jogot, hogy az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően a velük közölt bármely információt nyilvánosan kezeljék.

 

9.3 Az Igénylő által megnevezett adminisztratív felelősnek magyarországi postai címmel kell rendelkeznie és magyar nyelvű kommunikációra képesnek kell lennie.

 

9.4 Az Igénylőnek a valós adatokkal kitöltött és cégszerűen aláírt Igénylőlapot el kell juttatnia a Regisztrátorhoz.

 

9.5 Az Igénylő az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelenti, hogy

 1. felelős az általa választott konkrét név igényléséért és használatáért, bármilyen a névhasználattal kapcsolatos esetleges jogvitából adódó költség alól mentesíti a regisztráló szervezetet,
 2. a név (betűkombináció) általa történő használata tudomása szerint nem sérti más jogát, ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerez, a névről lemond, illetve névmódosítási igényt nyújt be,
 3. a Regisztrációs Szabályzatot ismeri, a regisztráló szervezet döntését és szabályozását elfogadja.
 

 

10. Átmeneti szabályok

 

10.1 Annak érdekében, hogy a jelen szabályozás követelményei fokozatosan a bevezetést megelőzően kiadott minél több névre nézve is teljesüljenek, bármely névre vonatkozó módosítási igény csak akkor szolgálható ki, ha a név Igénylője gondoskodik a jelen szabályzat követelményeinek teljesítéséről.

 

10.2 A Regisztrátorok 1999. december 31-ig kötelesek pótlólag beszerezni a hozzájuk tartozó, és a jelen szabályozás életbelépését megelőzően közvetlenül a .hu alatt nevet kapott Igénylőktől azok adószámát vagy ha azzal nem rendelkeznek, akkor a hivatalos bejegyzésük számát. Ezt az adatot el kell helyezniük az ISzT által fenntartott (jelenleg kialakítás alatt lévő) közös adatbázisban.

 

10.3 Jelen szabályozás 1999. május 3-án 24:00-kor lép hatályba.

 

 

II. Fejezet

Közvetlenül a hu TLD alá történő regisztrálás speciális szabályai

 

11. Az Igénylőre vonatkozó kritériumok

 

11.1 Közvetlenül a .hu TLD alá domain nevet - kivéve a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott védjegy jogosultját - csak Magyarországon, magyarországi székhellyel hivatalosan bejegyzett, illetve cégnyilvántartásba vagy azzal azonos értékű hivatalos nyilvántartásba vett szervezet vagy egyéni vállalkozó kaphat.

A névre jogosultak köre kiterjed a következőkre:

 1. az a jogi személy, amelyet állami vagy önkormányzati szerv, vagy egyház alapított, vagy
 2. olyan jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelyet cégbíróság, megyei bíróság, vagy helyi önkormányzat nyilvántartásba vett, vagy
 3. egyéni vállalkozó, vagy
 4. a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott védjegy jogosultja (legyen akár hazai vagy külföldi természetes személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság).
 

(Példák: közkereseti társaság, gazdasági munkaközösség, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, egyéni cég, szövetkezet, állami vállalat, közhasznú társaság, alapítvány, köztestület, egyház, egyesület)

 

11.2 Az Igénylőnek a magyarországi hivatalos bejegyzését vagy lajstromba vételét tanúsító dokumentum másolatát el kell juttatnia a Regisztrátorhoz.

 

11.3 Az Igénylőnek az Igénylőlapon meg kell adnia az adószámát vagy ha ezzel nem rendelkezik, akkor a nyilvántartásba vagy lajstromba vételi bejegyzés számát.

 

 

12. Névválasztásra vonatkozó tartalmi szabályok

 

12.1 Az igényelt névnek dokumentummal igazolhatóan összefüggésben kell lennie az Igénylővel. Az Igénylőnek az igazoló dokumentum másolatát el kell juttatnia a Regisztrátorhoz.

 

12.2 A Szabályzat 11.1 a) - b) pontjai szerint jogosult Igénylő számára regisztrálható nevek:

a) az Igénylő szervezet Magyarországon nyilvántartásba vett teljes vagy rövidített megnevezése (magyar vagy angol vagy indokolt esetben a szervezettel szorosan összefüggő más idegen nyelven),

b) az a) pontban leírt megnevezésből eredeztethető rövidítés: kezdőbetűkből összeállított mozaikszó, vagy az egyediséget leginkább képviselő szó vagy szavak

c) az a) és b) pontban leírt megnevezések sorszámmal, cégbejegyzés szerinti működési formával/területtel és/vagy telephely szerinti földrajzi névvel toldalékolt módosulata. A földrajzi név a szokásoknak megfelelően rövidíthető. A toldalék általában kötőjellel vagy anélkül is, de földrajzi név esetében csak kötőjellel illeszthető az a) és b) pontban leírt megnevezéshez.

 

12.3 A Szabályzat 11.1 a) - d) pontjai szerinti jogosult Igénylő számára regisztrálható nevek:

a) a Magyar Szabadalmi Hivatal által az Igénylő, mint jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat (szó, szavak)

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat (szó, szavak), ha az Igénylő a védjegy jogosultjától származó írásbeli felhatalmazást mutat be arra vonatkozóan, hogy a védjegy az Igénylő számára domain névként bejegyzésre kerülhet

c) az Igénylő nevére Magyarországon hivatalosan nyilvántartásba vett nyilvános terjesztésű sajtótermék megnevezése, amely a sajtótörvény szerint időszaki lapnak minősül

d) az Igénylő nevére az Országos Rádió és Televíziótestület által hivatalosan nyilvántartásba vett rádió- vagy televízióállomás megnevezése

e) az Igénylő nevére Magyarországon hivatalosan nyilvántartásba vett utazási iroda megnevezése

f) a c) - e) pontban leírt megnevezésből eredeztethető rövidítés: kezdőbetűkből összeállított mozaikszó, vagy az egyediséget leginkább képviselő szó vagy szavak

 

12.4 Ha valaki saját jogán a jelen szabályzat szerint egy bizonyos névre jogosult lenne, akkor felhatalmazhat egy, a Szabályzat 11.1 a) - c) pontjai szerinti feltételeknek megfelelő Igénylőt, hogy az az adott nevet a saját számára domain névként bejegyeztesse. Az Igénylőnek el kell juttatnia a Regisztrátorhoz az eredeti jogosult jogosultságát bizonyító dokumentumok és a felhatalmazás másolatait.

 

12.5 A megnevezésben lévő ékezetes karakterek helyett a domain névben azok ékezet nélküli megfelelője használandó. Több szóból álló megnevezés domain névként való használata esetén egybeírás vagy kötőjeles elválasztás alkalmazható. (Példák célszerűen választott nevekre: mol, magyar-hirlap, bpbank.)

 

12.6 A Regisztrátor vagy a regisztráló szervezet elutasítja a regisztrációs kérelmet, ha más szervezetek érdekeit nyilvánvalóan sértőnek (megtévesztőnek, alaptalanul kizárólagosságot sugallónak) találja az adott nevet éppen az adott Igénylő számára regisztrálni, azonban sem a Regisztrátor sem a regisztráló szervezet nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy minden ilyen esetet felismer és minden ilyen kérelmet elutasít.

 

12.7 Csak speciális, a megjelölt kör versenysemleges képviseletére igazolhatóan felhatalmazott Igénylő számára, illetve további regisztrációs célokra vannak fenntartva a következő nevek önmagukban:

 1. alapvető tevékenységi körökre vonatkozó köznevek (pl. taxi, bank, orvos, muzeum, biztosito) önmagukban (elsősorban közös képviseleti szervezetek, kamarák stb. számára),
 2. országnevek (elsősorban követségek, állami képviseletek számára),
 3. magyarországi települések nevei (elsősorban önkormányzatok számára),
 4. speciális nevek.
Ilyen nevek kiadása a regisztráló szervezet eseti elbírálása alapján történhet.

 

 

 

III. Fejezet

Közvetlenül a második szintű közdomainek alá történő regisztrálás speciális szabályai

 

 

13. Az Igénylőre vonatkozó kritériumok

 

13.1 Az Igénylő bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság lehet.

 

 

14. Névválasztásra vonatkozó szabályok

 

14.1 A regisztráló szervezet szükség szerint második szintű közdomaineket nyit meg (pl. co.hu, org.hu, info.hu, priv.hu stb). A második szintű közdomainek aktuális listája a regisztráló szervezet WWW szerverén megtalálható.

 

14.2 Valamely Igénylő bármely második szintű közdomain alá kérhet neve(ke)t, azonban a választásnál ajánlott figyelembe venni, hogy ezek milyen felhasználói csoportok kiszolgálásának szándékával jöttek létre. Így pl.:

 1. co.hu - vállalkozások, cégek, termékek, szolgáltatások számára
 2. org.hu - társadalmi szervezetek, civil csoportok számára
 3. info.hu - információ szolgáltatások számára
 4. priv.hu - magánszemélyek számára
 5. sport.hu - sporttal kapcsolatos szervezetek, információk számára
 6. tm.hu - kizárólag védjegyek számára
 

14.3 Speciális név kiadása bármely második szintű közdomain alá is csak a regisztráló szervezet eseti elbírálása alapján történhet.

14.4 A tm.hu közdomainba csak a Magyar Szabadalmi Hivatal által az Igénylő, mint jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat (szó, szavak) kerülhet. A név a védjegyből úgy keletkeztethető, hogy ékezetek nélkül, kisbetűkkel írva karakterről karakterre át kell írni. Ha ilymódon véletlenül két egyforma név keletkezne, akkor az igényt később benyújtó számára a név már csak kötőjel és sorszám (pl. név-2) toldalékkal ellátva regisztrálható.

 

Igénylőlap

Közcélú Internet domain név igényléshez

(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve, egy Igénylőlapon csak egy név kérhető!)

 

A kért név:

 

Új igény, vagy korábbi módosítása? Ha módosítás, akkor az oka:

 

Jelölje be, hogy mely domain(ek) alá kéri a regisztrációt (egy Igénylőlapon egyet):

[ ] hu

[ ] második szintű közdomain, mégpedig:______________________

 

az Igénylő adószáma (vagy a hivatalos bejegyzés száma):

az Igénylő teljes neve (magyarul):

a szervezet megnevezése angolul:

az Igénylő postai címe:

jogi státusza:

telefonszáma:

telefaxszáma:

 

 

az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy

neve:

postai címe:

telefonszáma:

telefaxszáma:

e-mail címe:

 

Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy

* felelős vagyok az általam választott konkrét név igényléséért és használatáért, bármilyen a névhasználattal kapcsolatos esetleges jogvitából adódó költség alól mentesítem a regisztráló szervezetet,

* a név (betűkombináció) általam történő használata tudomásom szerint nem sérti más jogát, ha azonban ilyen jogsértésről tudomást szerzek, a névről lemondok, illetve névmódosítási igényt nyújtok be,

* a Regisztrációs Szabályzatot ismerem, a regisztráló szervezet döntését és szabályozását elfogadom.

 

dátum / az Igénylő képviselőjének neve / cégszerű aláírás:

 

 

 

 

Mellékelem a következő dokumentumokat:

____________________________________________________________________________________

Igénylőlap technikai melléklet

(kitöltéséhez célszerű a Regisztrátorral egyeztetni)

 

Az Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy

neve:

postai címe:

telefonszáma

telefaxszáma:

e-mail címe:

NIC-handle:

 

Az elsődleges név szerver neve:

IP címe:

A másodlagos név szerver neve:

IP címe:

 

a Regisztrátor neve:

 

____________________________________________________________________________________

 

Minta a 12.3.b vagy a 12.4 pont szerinti felhatalmazásra

 

 

Felhatalmazás

 

Alulírott ...(személy név)... a(z) ...(felhatalmazó szervezet neve, címe)... képviseletére feljogosított személy felhatalmazom a(z) ...(felhatalmazott neve, címe)... , hogy a(z) ...(igényelt domain név)... internet domain nevet a saját számára bejegyeztesse.

 

 

Dátum

 

 

Cégszerű aláírás

 

____________________________________________________________________________________

 

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika