Alternatív vitarendezés

Regisztrációs Döntnök

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

a közvetlenül a .hu felső szintű internet domain közdomainjei alá delegált domain nevek tárgyában keletkezett viták eldöntésére

 

I. Fogalmak:

 1. Regisztrációs Döntnök (Alternatív Vitarendező Fórum) a közvetlenül a .hu felső szintű internet domain közdomainjei alá delegált domain nevek tárgyában keletkezett viták bíróságon kívüli (alternatív) vitarendező fóruma, amely e feladatát a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tudományos Tanácsa felkérése alapján a Domainregisztrációs Szabályzat és a jelen eljárási szabályzat alapján látja el.

 1. A Regisztrációs Döntnök eljárása a .hu felső szintű domain közdomainjei alá delegált domainek tárgyában folyó bíróságon kívüli vitarendezésre irányuló eljárás.

 1. Kérelmezett az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került.

 1. Kérelmező az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti.

 1. Kérelem valamely Kérelmezett által használt domain név visszavonására vagy a Kérelmező javára történő átruházására irányuló előterjesztés, amellyel a Kérelmező a Regisztrációs Döntnök eljárását kezdeményezi.

 1. Döntnök a Döntnökök listáján szereplő, és a vitarendezésben való közreműködést a jelen eljárási szabályok szerint írásban vállaló természetes személy lehet. A Döntnökök listájára olyan elismert szakértők kerülhetnek fel, akik a domain regisztráció, az informatika illetve az Internetre vonatkozó jogi kérdések területén való jártasságukról már korábban kellő tanúbizonyságot tettek. A Döntnökök nevét és szakképzettségét tartalmazó listát az Interneten az Alternatív Vitarendező Fórum honlapján közzé kell tenni.

 1. Nyilvántartó a közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).

 1. Regisztrátor a Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

 1. Domainregisztrációs Szabályzat a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által a .hu alatti közdomainek delegálásának, a regisztrálásnak és a fenntartásnak egységes rendjének biztosítása, a domain használóinak és másoknak a jogainak megóvása érdekében a 2001. évi CVIII. törvény 15./A§-ában foglalt önszabályozás lehetőségeivel élve megalkotott szabályzat, amely a www.domain.hu web oldalon érhető el.

 1. Domain név érdemi használata: adott domain név érdemi használatának minősül, különösen, ha azt elektronikus levelezés során bizonyíthatóan, hosszabb ideig, rendeltetésszerűen használták, illetve ha az adott domain név alatt, azzal összefüggésben a web oldalon tényleges tartalomszolgáltatás történik, illetve az adott domain név a névvel összefüggő tartalmú web oldalra mutat, és a tényleges tartalommal rendelkező web oldal domain neve és az adott domain név közötti összefüggés megállapítható.

 1. Munkanap: minden hétfőtől péntekig terjedő nap, kivéve azokat a napokat amelyek jogszabályban (Munka Törvénykönyve 125.§ (3) bekezdésében) meghatározott munkaszüneti napnak minősülnek. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatában meghatározott határidő utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy munkaszüneti napra esik, a határidő a következő munkanapon jár le.

 

II. Hatáskör:

 1. A Regisztrációs Döntnök, mint a Domainregisztrációs Szabályzatban meghatározott Alternatív Vitarendező Fórum, eljárhat minden, a közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomain tárgyában keletkezett vitában. A Regisztrációs Döntnök eljárása a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1. pontjában meghatározottak szerint a jelen eljárási szabályzatban foglalt eljárási szabályok alapján történik.

 1. A Regisztrációs Döntnök eljár továbbá mindazon vitás ügyben, amelynek eldöntését a vitás felek rá bízzák, és amelyben a felek alávetik magukat a Regisztrációs Döntnök, mint alternatív vitarendező fórum hatáskörének. A .hu alá delegált közdomainek tárgyán kívüli vitás ügyekben az eljárási szabályokat a Regisztrációs Döntnök eljárását kérő felek és az eljárásra kijelölt Döntnök együttesen állapítják meg.

 

III. Kommunikáció, értesítések

 1. A Regisztrációs Döntnök eljárása magyar nyelven, írásban, elektronikus úton történik. Abban az esetben azonban, ha a Kérelmező vagy a Kérelmezett erre irányuló kérelmet terjeszt elő, akkor az eljárás postai úton folyik. Postai úton történő eljárásra irányuló kérelemnek kell tekinteni, ha a Kérelmező a kérelmet postán küldi meg a Regisztrációs Döntnöknek, illetve ha a Kérelmező nem jelöli meg a kérelemben a Kérelmezett, illetve adminisztratív kapcsolattartójának elektronikus levélcímét. Ez utóbbi esetben is lefolytatható azonban az eljárás elektronikus úton, ha a Regisztrációs Döntnök a domain nevek nyilvános nyilvántartásából (whois) tudomást szerezhet a Kérelmezett, illetve az adminisztratív kapcsolattartó elektronikus levélcíméről.

 1. A Kérelmezőnek, illetve a Kérelmezettnek szóló írásbeli értesítéseket ellenkező tartalmú nyilatkozatuk hiányában elektronikusan, az Interneten keresztül kell a részükre megküldeni, azzal a feltétellel, hogy az értesítés továbbításának ténye rögzített formában rendelkezésre áll. A Kérelmezettnek megküldött anyagokat a Regisztrációs Döntnök az adminisztratív kapcsolattartónak is megküldi, amennyiben az a Kérelmezettől különböző személy. Valamennyi értesítést arra a címre kell küldeni, amely a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szerepel. Valamennyi értesítést a Kérelmezett részére kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt legalább az adminisztratív kapcsolattartó átvette.

 1. A küldeményeket és értesítéseket a címzettnek megérkezetthez kell tekinteni, ha az elektronikus értesítésre visszaigazolás érkezik a Regisztrációs Döntnökhöz arról, hogy azt a levelező rendszer a címzett levelező szolgáltatójához továbbította, illetve visszaigazolás érkezik arról, hogy azt a címzettnél megjelenítették. Ilyen visszaigazolás hiányában a Regisztrációs Döntnök további három ízben kísérli meg az iratok elektronikus úton történő megküldését a címzettnek. Amennyiben egyik alkalommal sem érkezik a Regisztrációs Döntnök részére visszaigazolás, úgy a küldeményt postai úton, ajánlott, tértivevényes levél formájában kell a címzettnek megküldeni. Postai úton történő megküldés esetén a küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Abban az esetben, ha a küldemény "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt ismételten meg kell küldeni a címzettnek, illetve ha a címzett a Kérelmezett, és az adminisztratív kapcsolattartó azonos a Kérelmezettel, ez esetben a Kérelmezett Regisztrátorának is. Amennyiben a küldemény második alkalommal is "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy azt kézbesítettnek kell tekinteni.. Ez esetben a határidő számítása a tértivevény visszaérkezése napját követő naptól kezdődik..

 

IV. Eljárás:

 1. A Regisztrációs Döntnök eljárása kérelemre indul. Kérelmet egy Kérelmező csak egy Kérelmezettel szemben, de több domain név tárgyában is előterjeszthet. A kérelmet írásban, elektronikus levél útján illetve a Kérelmező erre irányuló kérelme esetén postai úton, a jelen szabályzatban előírt tartalommal kell a Regisztrációs Döntnökhöz benyújtani. Az írásban, papír alapon benyújtott kérelmet és mellékleteit 4 példányban kell előterjeszteni. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a Regisztrációs Döntnök eljárásának a Függelékben megállapított díját a Regisztrációs Döntnök számlájára be kell fizetni.

 1. Amennyiben a kérelem valamely .hu felső szintű alá delegált közdomain tárgyában a domain használóval szemben kerül benyújtásra, úgy a kérelmet a Regisztrációs Döntnök internetes honlapján (www.infomediator.hu) közzétett űrlap kitöltésével kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

  1. Kérelmező nevét, címét, elektronikus levélcímét, illetve azon személy elektronikus levélcímét aki a Kérelmező képviseletére jogosult;

  2. a kérelmezett domain nevet (neveket), annak regisztrálása dátumát;

  3. a Kérelmezett, továbbá az adminisztratív kapcsolattartónak nevét, címét, illetve elektronikus levélcímét (ha az ismert);

  4. annak megjelölését, hogy a Kérelmező a kérelem elbírálását egyszemélyes vagy háromtagú tanácsban lefolytatott eljárásban kéri;

  5. a Kérelmező arra vonatkozó előadását, hogy a kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata miért sérti a Kérelmező jogát vagy jogos érdekét, annak a névnek a megjelölésével, amely valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult;

  6. a Kérelmező arra vonatkozó előadását, hogy miért azonos vagy összetéveszthető a kérelmezett domain név azzal a névvel, amelynek használatára a Kérelmező jogosult, továbbá hogy miért jogellenes illetve rosszhiszemű a Kérelmezett domain név igénylése vagy használata;

  7. a Kérelmezőnek a kérelmezett domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonására, illetve a Kérelmező javára történő átruházására vonatkozó kérelmét;

  8. A Kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy

   1. aláveti magát a Regisztrációs Döntnök döntésének,

   2. hozzájárul ahhoz, hogy az eljárással összefüggésben a Regisztrációs Döntnök a személyes adatait kezelje;

   3. hozzájárul ahhoz, hogy a Regisztrációs Döntnök döntését a Kérelmező adataival együtt nyilvánosságra hozzák;

   4. tudomásul veszi, hogy a kérelmezett domain névvel kapcsolatos követelései és jogorvoslati jogai kizárólag a Kérelmezett ellen érvényesíthetők, és lemond minden követeléséről és jogorvoslatáról az eljáró Döntnökkel, a Regisztrációs Döntnököt fenntartó jogi személlyel, a Nyilvántartóval és a Regisztrátorral szemben kivéve, ha ezen személyeknek az üggyel összefüggő szándékos jogellenes magatartása bizonyítható.

 1. A Kérelmező a kérelemhez az abban foglaltak alátámasztására bizonyítékokat is csatolhat, ezeket ugyancsak elektronikus formában a Regisztrációs Döntnök e-mail címére kell a kérelem kiegészítéseként megküldenie.

 1. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet annak beérkezését követően formai szempontból megvizsgálja. Amennyiben a kérelem formailag hiányos, nem tartalmazza a kötelezően előírt tartalmi elemeket, illetve amennyiben a Kérelmező a kérelem előterjesztésével egyidejűleg nem fizette be az eljárási díjat, úgy a Regisztrációs Döntnök 8 munkanapos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a Kérelmezőt. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a Kérelmező ezen határidőn belül eleget tesz, úgy a Regisztrációs Döntnök az eljárást megindítja, ellenkező esetben az eljárást megtagadja. Ha a Kérelmező az eljárási díjat az erre szóló felszólítás ellenére sem fizeti meg, úgy az eljárás minden külön értesítés nélkül megszűnik.

 1. A kérelem és az eljárási díj beérkezését követően a Regisztrációs Döntnök haladéktalanul értesíti a Nyilvántartót a Kérelmező személyéről és az érintett domain névről, és kéri, hogy függessze fel az érintett domain név törlésének és átruházásának lehetőségét a vitarendezési eljárás, illetve az esetleges azt követő bírósági eljárás befejeződéséig.

 1. A Regisztrációs Döntnök egy személyben jár el, kivéve, ha a Kérelmező a kérelem előterjesztésével egyidejűleg, vagy a Kérelmezett érdemi válasziratában az ügy háromtagú tanácsban történő megvitatását kéri, illetve ha a Regisztrációs Döntnök ezt indokoltnak tartja. Amennyiben a háromtagú tanácsban történő eljárást a Kérelmezett kéri, úgy annak a Regisztrációs Döntnök csak abban az esetben tesz eleget, ha az egyszemélyes eljárás és a háromtagú tanácsban történő eljárás díja közötti különbözetet a Kérelmezett a válasziratának megküldésével egyidejűleg megfizeti. A tanács eljárására ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az egy személyes döntnöki eljárásra, azzal, hogy a határozatot a tanács tagjainak többségi szavazatával hozza meg.

 1. A Regisztrációs Döntnök a kérelem és az eljárási díj beérkezésétől számított 3 munkanapon belül a Kérelmezőnek az eljárás megindításáról szóló egyidejű értesítése mellett megküldi a kérelmet a Kérelmezettnek, illetve az adminisztratív kapcsolattartónak, és kijelöli az adott ügyben eljáró Döntnököt, illetve tanácsban történő eljárás esetén annak 3 tagját. Amennyiben a háromtagú tanácsban történő eljárást a Kérelmezett kéri, úgy a tanács további két tagjának kijelölése a Kérelmezett válasziratának és az eljárási díj különbözet beérkezésétől számított 3 munkanapon belül történik. A Döntnök a kijelölésre haladéktalanul köteles nyilatkozni annak elfogadásáról illetve visszautasításáról. Kijelölést visszautasítani csak alaposan indokolt esetben lehet. Vissza kell utasítani a kijelölést abban az esetben, ha az adott vitában a kijelölt Döntnök érintett és nem képes a pártatlan és független döntés meghozatalára. Visszautasítás esetében a Regisztrációs Döntnök haladéktalanul gondoskodik új Döntnök kijelöléséről.

 1. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit azzal küldi meg a Kérelmezettnek, hogy arra vonatkozó érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő. A Kérelmezettet tájékoztatni kell arról, hogy érdemi védekezésének előterjesztésével egyidejűleg kérheti a kérelem háromtagú tanácsban történő elbírálását. A Kérelmezett figyelmét fel kell hívni arra, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

 1. Az érdemi védekezést a Regisztrációs Döntnök azzal küldi meg a Kérelmezőnek, hogy arra 3 munkanapon belül nyilatkozatot tehet. A határidő lejártát követően a Döntnök a kérelme tárgyában döntést hoz.

 1. A Regisztrációs Döntnök a kérelmek és nyilatkozatok beérkezésétől vagy a határidők lejártától számított 30 munkanapon belül hozza meg a döntését.

 

V. Az eljárás megszüntetése, szüneteltetése

 1. A Regisztrációs Döntnök az eljárást érdemi döntés meghozatal nélkül megszünteti, ha

  1. tudomására jut, hogy a kérelmezett domain név tárgyában a Kérelmező és Kérelmezett között folyamatban volt eljárásban az ügyet érdemben lezáró jogerős bírósági határozat született vagy más alternatív vitarendező fórum döntést hozott;

  1. a Kérelmező a kérelmet visszavonta;

  1. a Kérelmező és a Kérelmezett együttesen bejelentik, hogy a kérelmezett domain név tárgyában közöttük egyezség jött létre.

 1. A Regisztrációs Döntnök az eljárást szünetelteti, ha

  1. tudomására jut, hogy a kérelmezett domain név tárgyában a Kérelmező és Kérelmezett között bíróság vagy más alternatív vitarendező fórum előtt eljárás van folyamatban az eljárást jogerősen lezáró bírósági határozat vagy az alternatív vitarendező fórum döntésének meghozataláig, illetve ilyen hiányában a másik eljárás megszüntetéséig;

  1. ha a kérelmezett domain név tárgyában a Regisztrációs Döntnökhöz már korábban kérelmet nyújtottak be, a korábbi kérelem tárgyában meghozott döntésig.

 

VI. Döntés:

 1. A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

 1. A Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező a kérelem előterjesztésével egyidejűleg eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.

 1. A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

  1. a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

  1. Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 1. Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

  1. a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

  1. a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

  1. a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 1. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

  1. a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

  1. a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

   1. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

   1. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

  1. a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

  1. a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

  1. a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 1. A Regisztrációs Döntnök egy ízben, az eljárást hat hónapi időtartamra felfüggesztheti, ha a Kérelmezett a domain nevet az eljárás megindításától számított két éven belül igényelte, és az adott név tisztességes, jogszerű használatára az eljárás megindítása előtt még nem nyílt lehetősége, de nyilatkozik arról, hogy annak érdemi használatát az eljárás megindításától számított hat hónapon belül megkezdi. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, és a Kérelmezett nem igazolja a domain név érdemi használatát, a 33. b. pont szerinti rosszhiszeműség megállapítható.

 1. A Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak és a kérelmezett domain Regisztrátorának.

 1. A Nyilvántartó és a Regisztrátor alávetette magát a Regisztrációs Döntnök hatáskörének, így a döntést annak közlésétől számított 30 nap elteltével végrehajtja, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják a Nyilvántartó és a Regisztrátor számára, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

VII. A Nyilvántartó vagy a Regisztrátor elleni eljárás

 1. A Kérelmező a Nyilvántartónak vagy a Regisztrátornak az adott domain név igénylésével, delegálásával, fenntartásával, átruházásával, felfüggesztésével, visszavonásával vagy törlésével kapcsolatban hozott intézkedésével szemben is kezdeményezheti a Regisztrációs Döntnök eljárását.

 1. A Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben induló eljárás szabályaira a jelen Eljárási Szabályzatban foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

  1. A kérelem tartalmára vonatkozóan a 18. pontban megfogalmazott kötelező tartalmi elemek nem alkalmazhatóak;

  1. A kérelem a Nyilvántartó vagy a Regisztrátor intézkedésének megváltoztatására, vagy valamely elmulasztott intézkedés megtételére irányulhat;

  1. Nem nyújtható be kérelem a Nyilvántartó vagy a Regisztrátor ellen domain név más javára történő delegálása, a más használatában lévő domain név felfüggesztése, törlése illetve visszavonása tárgyában;

  1. A felek közötti kommunikáció elektronikus úton zajlik, kivéve, ha a Kérelmező ettől eltérően nyilatkozik;

  1. A Nyilvántartó és a Regisztrátor az érdemi védekezésen túlmenően a Regisztrációs Döntnök kérésére minden információt megad.

   

VIII. Nyilvánosság, a joggyakolat nyomon követhetősége:

 1. A Regisztrációs Döntnök eljárásának adatai a joggyakorlat megismerése szempontjából nyilvánosak.

 1. A Kérelmező és Kérelmezett nevét, a kérelmezett domain nevet, továbbá az ügyben hozott határozatot a 2007. március 1.-e után indított eljárásokban a Regisztrációs Döntnök az Interneten közzé teszi.

 

 

IX. Záró renelkezések:

 1. A szándékos jogellenes magatartás esetét kivéve sem az Alternatív Vitarendező Fórumot fenntartó jogi személyt, sem a Regisztrációs Dönntöki eljárás keretében eljáró személyeket, sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség azért, mert a Domainregisztrációs Szabályzat illetve a jelen eljárási szabályzat keretei között eljártak, illetve az eljárást megtagadták.

 1. A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatát az Alternatív Vitarendező Fórumot fenntartó jogi személy a Nyilvántartó egyetértésével bármikor módosíthatja. A megindított Regisztrációs Döntnöki eljárásra a megindításakor hatályban volt eljárási szabályok vonatkoznak.

 1. A Regisztrációs Döntnök jelen eljárási szabályzata a 2007. március 1.-ével, illetve az e dátumot követően megindított eljárásokra alkalmazható.

 

FÜGGELÉK:

Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök):
neve: INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda
postacíme: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38.
email címe: info@infomediator.hu
honlapja: www.infomediator.hu/index.php?me=38
telefonszáma:
számlaszáma:

Eljárási díj egy vagy két domain név esetén:
Egyszemélyi döntnöki eljárásban: 80.000,- Ft +ÁFA
Háromtagú tanácsban történő eljárásban: 120.000,- Ft +ÁFA

Eljárási díj három vagy annál több domain név esetén:
Egyszemélyi döntnöki eljárásban: 100.000,- Ft +ÁFA
Háromtagú tanácsban történő eljárásban: 150.000,- Ft +ÁFA

Amennyiben az eljárás megtagadására azért kerül sor, mert a Kérelmező a hiánypótlásra szóló felhívás ellenére sem pótolja a kérelem formai hiányait, úgy az egyébként fizetendő eljárási díj felét a Regisztrációs Döntnök a Kérelmezőnek visszafizeti. Egyéb esetekben a megfizetett eljárási díj nem fizethető vissza a Kérelmezőnek.

Regisztrációs Döntnökök listája: www.infomediator.hu/index.php?me=38&contentid=366

Főlap | Regisztrátorok listája | Delegálási szabályok | Meghirdetés | Keresés | Technikai ellenőrzés
Tanácsadó testület | Alternatív vitarendezés | Eseti Választottbíróság | Archívum | Egyebek | Statisztika