Archive

Application Form to apply for the delegation of an Internet domain under the .hu public domains
(The "required" fields are printed in bold. Please, apply for only one domain name per form.)
Igénylőlap a hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez
(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve, egy Igénylőlapon csak egy domain kérhető!)

..............................................................................................................................................................

Disclaimer: The English translation is for reference ONLY and by signing this form the Applicant acknowedges that in case of any dispute the Hungarian version of the statement is the legally binding one.
Figyelmeztetés: Az angol szöveg CSAK tájékoztató jellegű és az Igénylő, azáltal, hogy az igénylőlapot aláírja, tudomásul veszi, hogy vita esetén a magyar nyilatkozat a meghatározó.

..............................................................................................................................................................

The chosen domain name:
A választott domain név

[  ] New application    [  ] New application with priority?    [  ] Modification reason: __________________
     Új igény?                       Prioritásos új igény?                            Módosítás? Oka

If the name is a trademark, please write here its registration number:
Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám

Under which public domain do you apply for delegation?
Mely közdomain alá kéri a delegálást?
[  ] .hu public domain    [  ] second level public domain, namely:  ___________________
     .hu közdomain                második szintű közdomain, mégpedig:

Identification of the Registrant(taxation number of the organization - or its registration number - or identity card number of the natural person):
Igénylő azonosítója (szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy magánszemély személyi(igazolvány) száma)

Legal status of the registrant:
Igénylő jogi státusza

Full name of the Registrant (in Hungarian):
Igénylő teljes neve (magyarul)

          in case of on organization, its name in English
          szervezet esetén angolul

Postal address of the Registrant:
Igénylő postai címe
  phone number:
  telefonszáma
  fax number:
  telefaxszáma
  email address:
  email címe

Administrative Contact Person appointed by the Registrant (if different):
Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó (ha különbözik Igénylőtől)
   name:
   neve
   postal address:
   postai címe
   phone number:
   telefonszáma
   telefaxszáma:
   telefaxszáma
   e-mail címe:
   email címe

  I declare
  Kijelentem, hogy
  • I know, accept and obbey the Domain Registration Rules;
   a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és betartom;
  • I accept the decision of the Registrar and the Administrator in questions concerning domain application, delegation and maintenance;
   a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
  • I accept that in case of a disagreement concerning the eligibility of a chosen domain name, the Registrar refers itself to the decision of the Advisory Council;
   tudomásul veszem, hogy a az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
  • In case of a disagreement concerning either the delegation and registration of the domain or the effort of the signed provider contract, as well as the existence and accomplishment of rights and charges deriving from this contract, I refer myself to the decision of the Arbitration Panel supported by the Administrator. The Arbitration Panel judges the debate with the effect of a non-appealable, according to the concerning rules of procedure published on the Web Server.
   a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

Date:
Dátum

Name of the Registrant's representative:
Az Igénylő képviselőjének neve

                                                                              authorized signature
                                                                              cégszerű aláírás

Name of the registrar, date, signature of the registrar:
Az igényt átvevő Regisztrátor neve és az átvétel ideje, a Regisztrátor aláírása

 

...................................................................................................................................

Application Form - Technical appendix
(It is suggested to consult with the Registrar before completing it)
Igénylőlap technikai melléklet
(kitöltéséhez célszerű a Regisztrátorral egyeztetni)

Technical Contact Person appointed by the Registrant
Az Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy
name:
neve
postal address:
postai címe
telephone:
telefonszáma
fax:
telefaxszáma:
e-mail address:
e-mail címe

Primary name server
Az elsődleges név szerver
Name:
neve
IP address:
IP címe
Secondary name server
A másodlagos név szerver
Name:
neve
IP address:
IP címe
Main page | List of Registrars | Delegation rules | Domain announcement | Domain search | Technical check
Consulting body | Alternative dispute resolution | Arbitration court | Archive | Others | Statistics