Archive

Application Form to apply for the delegation of an Internet domain directly under the .hu public domains
(The "required" fields are printed in bold. Please, apply for only one domain name per form.)
Igénylőlap közvetlenül a hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez
(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve, egy Igénylőlapon csak egy domain kérhető!)

..............................................................................................................................................................
Disclaimer: The English translation is for reference ONLY and by signing this form the Applicant acknowedges that in case of any dispute the Hungarian version of the statement is the legally binding one.
Figyelmeztetés: Az angol szöveg CSAK tájékoztató jellegű és az Igénylő, azáltal, hogy az igénylőlapot aláírja, tudomásul veszi, hogy vita esetén a magyar nyilatkozat a meghatározó.
..............................................................................................................................................................

The chosen domain name:
A választott domain név

Is it a new application or modification of an earlier one? Reason for the modification:
Új igény, vagy korábbi módosítása? Ha módosítás, akkor az oka

Is it an application with priority?   [  ] Yes or     [  ] no?
Prioritásos igény?                                    Igen              nem

If the name is a trademark, please write here its registration number:
Ha a név védjegy, akkor a lajstromszám

Under which public domain do you apply for delegation? (One per application form)
Jelölje be, hogy mely közdomain alá kéri a delegálást (egy Igénylőlapon egyet)
     [  ] hu public domain   [  ] second-level public domain, namely:________________________
           hu közdomain               második szintű közdomain, mégpedig

Identification of the Registrant (taxation number of the organization - or its registration number - or identity card number of the natural person):
az Igénylő azonosítója (szervezet adószáma (hiányában bejegyzés száma) vagy egyéni Igénylő személyi(igazolvány) száma)

Full name of the Registrant (in Hungarian):
az Igénylő teljes neve (magyarul)

in case of on organization, its name in English:
a szervezet megnevezése angolul

Postal address of the Registrant:
az Igénylő postai címe

legal status:
jogi státusza

telephone:
telefonszáma

fax::
telefaxszáma

Administrative Contact Person appointed by the Registrant:
az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy

name:
neve

postal address:
postai címe

telephone:
telefonszáma

fax:
telefaxszáma

e-mail address:
e-mail címe
 

With the submission of the Application Form I declare that
Az Igénylőlap benyújtásával egyben kijelentem, hogy

 1. I know the Domain registration Business Policy Principles and accept the decision of the Registrar and the Administrator. I accept that I apply for the domain delegation for my own risk, and that neither the Administrator nor the Registrar is responsible for the possible direct or indirect damages caused by the delegation or the rejection, renouncement, suspension or cancellation of the domain name;
  a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveket ismerem és betartom, a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a domain delegálást saját kockázatomra igénylem, és sem a Nyilvántartót sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért;

 2. only I am responsible for the choice, meaning and usage of the applied name, and I take the consequences. The Administrator and/or Registrar is not abliged to check the chosen name and to examine its lawfulness in any way. In case someone claims against the Registrar and/or the Administrator, I will take their role, and (if it is impossible) I will give assistance in their defence against the claim;
  egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;

 3. I exempt the Administrator and/or the Registrars from any costs deriving from a legal dispute, damage, or claim concerning the domain delegated to me, from the registration and delegation process, or from the choice, meaning and usage of the domain name. I do every effort to protect the Administrator and the Registrars from any injury;
  a nekem delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetek annak érdekében, hogy a Regisztrátort illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje;

 4. I have chosen the domain name as carefully as possible, and I ensure that the chosen name or its usage does not infringe the rights of any third person or organization (e.g. right to the exclusivity of the name, personal right, right of reverence, copyright, etc.). If such an infringement is discovered, I will renounce the name. I accept that the registry database and the trademark database of the Hungarian Patent Office is accessible by calling the 06-80-345678 toll-free domestic telephone number or at the www.hpo.hu address, for the purpose of checking;
  a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, és szavatolom, hogy az általam választott domain név, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagos-sághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát stb.) nem sérti. Ha azonban ilyen jogsértésrol tudomást szerzek, a névről önként lemondok. Tudomásul veszem, hogy ellenőrzés céljából cégjegyzék adatbázis és a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisa (a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen) hozzáférhető

 5. I agree to that the Administrator and Registrars handle every information indicated on the Application Form as public, according to the conventions on the Internet. I am in possession of the necessary agreement of the persons affected.
  hozzájárulok ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, és kijelentem, hogy ehhez az ott megnevezett személyek hozzájárulásával rendelkezem;

 6. I accept that in case of a disagreement concerning the eligibility of a chosen domain name, the Registrar refers itself to the decision of the Advisory Council. The decision is asked by the Registrar on the motion of the Registrant and/or the third party making a complaint, after paying the expenses of the Advisory Council.
  tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését követően a Regisztrátor szerzi be;

 7. in case of a disagreement concerning either the delegation and registration of the domain or the effort of the signed provider contract, as well as the existence and accomplishment of rights and charges deriving from this contract, I refer myself to the decision of the Arbitration Panel supported by the Administrator. The Arbitration Panel judges the debate with the effect of a non-appealable, according to the concerning rules of procedure published on the Web Server.
  kijelentem, hogy a domain delegálással és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a Web Szerveren megtalálható rá vonatkozó eljárási szabályok alapján a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

date / name of the Registrant's representative / authorised signature
dátum / az Igénylő képviselőjének neve / cégszerű aláírás

Attached documents:
Mellékelem a következő dokumentumokat

Name of the Registrar:
a Regisztrátor neve

..............................................................................................................................................................
Application Form - Technical appendix
(It is suggested to consult with the Registrar before completing it)
Igénylőlap technikai melléklet
(kitöltéséhez célszerű a Regisztrátorral egyeztetni)

Technical Contact Person appointed by the Registrant
Az Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy

name:
neve

postal address:
postai címe

telephone:
telefonszáma

fax:
telefaxszáma:

e-mail address:
e-mail címe
 
 

Primary name server
Az elsődleges név szerver
Name:
neve
IP address:
IP címe
Secondary name server
A másodlagos név szerver
Name:
neve
IP address:
IP címe
Main page | List of Registrars | Delegation rules | Domain announcement | Domain search | Technical check
Consulting body | Alternative dispute resolution | Arbitration court | Archive | Others | Statistics